Зөвлөгөө

Орон дээр НЭГ СОНИН Ш.И.Н.Г.Э.Н БАЙХААР НЬ НӨХРӨӨСӨӨ АСУУТАЛ ЮУ ГЭСЭН ГЭЭЧ… ТА ДАРЖ ОРООД

Сайн байцгаана уу э.р.х.э.м уншигчидаа. Та бүхэнтэй ө.ө.р.т т.о.х.и.о.л.д.о.о.д б.а.й.г.а.а з.ү.й.л.э.э х.у.в.а.а.л.ц.а.х гэсэн ю.м.а.а т.а н.а.р м.и.н.ь с.э.т.г.э.л.э.э.с.э.э з.ө.в.л.ө.ө.р.э.й. Би н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө а.м.ь.д.р.а.а.д ж.и.л б.о.л.ж байна. Уг нь их с.а.й.х.а.н л б.а.й.д.а.г б.а.й.л.а.а. Г.э.т.э.л о.й.р.ы.н ү.е.д х.э.р.ү.ү.л т.а.с.р.а.х.а.а б.о.л.ь.ж т.ө.в.ө.г.т.э.й с.а.н.а.г.д.а.ж байна.

Н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь намайг х.у.у.р.а.а.д б.а.й.г.а.а ч юм шиг с.а.н.а.д.а.г боллоо. Ө.ч.и.г.д.ө.р о.р.о.й л г.э.х.э.д а.ж.л.ы.н з.а.л.у.у нь у.т.а.с.д.а.а.д г.а.р.н.а гэж н.а.д.а.а.с г.у.й.с.а.а.р байгаа 12-с х.э.т.р.э.х.г.ү.й и.р.н.э г.э.ж а.м ө.ч.и.г өгөөд г.а.р.л.а.а. Б.и ч я.а.ж д.у.у.г.а.й я.в.у.у.л.а.х уу х.о.й.н.о.о.с нь х.э.д.э.н х.а.т.у.у ү.г х.э.л.э.э.д г.а.р.г.а.л.а.а. Гэтэл ш.ө.н.ө и.р.ж х.о.н.о.с.о.н.г.ү.й.

Би ш.ө.н.ө.ж.и.н з.а.л.г.а.ж с.э.р.в.э.л.з.э.э.д у.н.т.а.ж ч ч.а.д.с.а.н.г.ү.й. Хамгийн и.н.э.э.д.т.э.й нь 1 гээд у.т.с.а.а у.н.т.р.а.а.с.а.н одоо ч х.о.л.б.о.г.д.о.х.г.ү.й л байна. Г.э.р.э.э.с г.а.р.а.а.д н.а.д.т.а.й н.э.г ч х.о.л.б.о.о б.а.р.и.а.г.ү.й. Хаана х.э.н.т.э.й х.о.н.о.с.о.н.г нь б.ү.ү м.э.д. Энэ ч я.а.х.а.в н.а.й.з.и.й.н.д.а.а х.о.н.о.о л б.и.з гэж б.о.д.ъ.ё.

Г.э.т.э.л х.э.д х.о.н.о.г.и.й.н өмнө б.и т.ө.р.с.ө.н г.э.р.т.э.э г.а.н.ц х.о.н.о.о.д о.р.о.й нь а.ж.л.а.а т.а.р.а.а.д г.э.р.т.э.э и.р.т.э.л о.р д.э.л.г.э.э.с.т.э.й 2 а.я.г.а з.а.в.а.а.р.с.а.н бид 2-н у.н.т.а.х.д.а.а х.э.р.э.г.л.э.д.э.г а.л.ч.у.у.р.ы.г г.а.р.г.а.а.д и.р.с.э.н б.а.й.д.а.г юм байна. Тэгээл о.р.о.й нь а.с.у.у.с.а.н ч.и.н.ь м.а.н.а.й 2 н.а.й.з и.р.ж х.о.н.о.с.о.н юмаа х.а.й.р нь я.а.л.а.а гэж ч.а.м.а.й.г.а.а х.у.у.р.а.х.а.в дээ гээд л а.р.г.а.д.а.а.д ө.н.г.ө.р.с.ө.н.

Г.э.х.д.э.э х.ү.н и.р.ж х.о.н.о.с.о.н бол н.э.г о.р.о.н дээр 3-у.у.л.а.а у.н.т.а.н.а л гэж б.а.й.х.г.ү.й я.м.а.р ч и.л.ү.ү о.р з.а.с.с.а.н байдал б.а.й.г.а.а.г.ү.й у.г.а.а.с.а.а 2-у.у.л.х.н.а.а б.о.л.о.х.о.о.р г.а.н.ц.х.а.н х.ө.н.ж.и.л л цагаан хэ.р.э.г.л.э.л.т.э.й б.а.й.д.а.г. О.р з.а.с.с.а.н ш.и.н.ж е.р б.а.й.г.а.а.г.ү.й. Я.д.а.ж х.ө.н.ж.и.л.д цагаан х.э.р.э.г.л.э.л х.и.й.н.э б.и.з.д.э.э г.у.д.а.с энэ тэр ш.к.а.ф.н.ы ё.р.о.о.л.д яг м.и.н.и.й х.у.р.а.а.с.н.а.а.р байсан.

Гэтэл о.р.о.н д.о.т.р.о.о.с х.и.й.м.э.л с.о.р.м.у.у.с г.а.р.ж ирсэн. Би у.у.р.л.а.а.д а.с.у.у.х.а.д н.а.й.з.и.й.н д.а.г.у.у.л.ж и.р.с.э.н х.ү.ү.х.н.и.й.х б.а.й.х.а.а г.э.э.л ө.н.р.ө.с.ө.н. Би э.н б.ү.х.н.и.й.г ю.у гэж о.й.л.г.о.х вэ? Тэгээд б.а.с н.а.м.а.й.г т.ө.р.с.ө.н г.э.р.т.э.э х.о.н.о.д.о.г шөнө н.э.г д.у.г.а.а.р.л.у.у байхан з.а.л.г.а.с.а.н б.а.й.х.а.а.р нь т.э.р.э.н.л.ү.ү нь з.а.л.г.а.а.д х.ү.н.и.й н.ө.х.ө.р т.а.й.в.а.н б.а.й.л.г.а.д.а.а г.э.с.э.н ч.и.н.ь э.р.э.г.т.э.й х.ү.н аваад н.а.а.д н.ө.х.ө.р.т.ө.ө х.э.л м.и.н.и.й э.х.н.э.р.и.й.г о.р.о.л.д.о.о.д байна гээд б.ө.ө.н х.э.р.ү.ү.л болсон.

Би б.а.а.х.а.н у.у.р.л.а.ж у.й.л.ж байгаа л у.н.т.с.а.н. Тэгээл м.а.р.г.а.а.ш о.р.о.й нь х.а.м.т ю.м ү.з.э.э.д э.в.л.э.р.с.э.н. Г.э.т.э.л ө.ч.и.г.д.ө.р х.а.й.ч.с.а.н юм бол? Нөгөө х.и.й.м.э.л с.о.р.м.у.у.с.т.а.й х.ү.ү.х.э.н.т.э.й.г.э.э х.а.м.т х.о.н.о.с.о.н юм б.о.л.о.в уу? Би и.т.г.э.ж ө.г.ө.х.г.ү.й л байна. А.р.а.й н.а.м.а.й.г х.у.у.р.а.а.д б.а.й.г.а.а.м б.и.ш б.и.з.д.э.э.

Ө.н.ө.ө.д.ө.р э.э.л.ж.т.э.й а.ж.и.л.д.а.а я.в.с.а.н ү.г.ү.й.г нь м.э.д.э.х.г.ү.й л байна. А.ж.л.ы.н.х нь а.х.а.а.с а.с.у.у.с.а.н ч.и.н.ь а.ж.и.л.ч.д.ы.н.х.а.а у.н.а.а.н.д л.а.в с.у.у.г.а.а.г.ү.й байна. Би у.г нь н.ө.х.ө.р.т.ө.ө и.х х.а.й.р.т.а.й с.а.й.н х.а.л.а.м.ж.и.л.д.а.г гэж боддог. Би о.д.о.о я.а.х.у.у ю.у гэж о.й.л.г.о.х.у.у? Надад з.ө.в.л.ө.ө.ч х.ү.м.ү.ү.с.э.э…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Хуулах хориотой !!