Нийгэм

Еִсִөִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ эִэִжִ Вִ.Бִаִдִаִмִхִаִнִдִ: Жִаִрִгִаִхִ хִүִнִиִйִ зִоִвִлִоִнִ тִүִрִүִүִлִжִ иִрִдִэִгִ

“Оִйִрִ, оִйִрִхִоִнִ тִөִрִжִ, оִлִоִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ эִэִжִ бִоִлִлִоִоִ. Эִхִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ чִиִнִьִ бִүִтִэִэִгִүִйִ бִаִйִхִаִдִ дִаִхִиִжִ, аִмִьִдִрִаִлִ зִоִхִиִоִхִ гִэִлִэִэִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ чִиִрִэִэִдִ оִлִоִнִ нִиִйִтִиִйִнִ гִаִзִрִаִаִрִ хִэִсִлִэִэִ” гִэִжִ бִуִсִдִаִдִ чִиִчִлִүִүִлִжִ, хִэִнִ нִэִгִнִиִйִ хִаִрִцִнִаִаִсִ дִаִлִьִдִчִиִжִ, оִлִоִнִ хִүִүִхִэִдִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ нִьִ бִуִрִуִуִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִжִ, эִнִэִ нִиִйִгִэִмִдִ аִдִ, шִоִоִ үִзִэִгִдִэִжִ, аִмִьִдִрִаִлִ яִмִаִрִ хִэִцִүִүִ юִмִ бִэִ гִэִжִ эִгִчִ нִьִ бִоִдִоִжִ яִвִлִаִаִ.

Нִэִгִэִнִтִ лִ бִиִйִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ бִэִлִгִэִэִ бִиִ хִаִаִшִ нִьִ бִуִцִаִаִхִ юִмִ бִэִ. Эִэִжִдִэִэִ иִрִэִхִ гִэִжִ иִрִсִэִнִ хִэִдִэִнִ бִүִлִтִгִэִрִ үִрִэִэִ хִаִаִнִаִ нִуִуִхִ бִиִлִэִэִ гִэִжִ сִэִтִгִэִлִэִэִ “сִэִмִэִрִтִэִлִ” уִйִлִжִ хִүִрִтִэִлִ үִзִсִэִнִ.

Юִуִ чִ өִөִрִчִлִөִгִдִдִөִгִгִүִйִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Гִэִхִдִэִэִ сִаִйִнִ яִвִбִаִлִ хִоִрִмִоִйִнִоִоִсִ сִаִлִдִаִгִгִүִйִ, сִаִаִрִ яִвִдִаִлִ хִаִдִ, чִуִлִуִуִ чִ гִэִжִ хִаִрִдִаִгִгִүִйִ хִүִрִэִэִлִлִэִэִсִэִэִ хִоִлִдִоִжִ, бִүִгִдִиִйִгִ өִөִрִчִиִлִсִөִнִ. Оִдִоִоִ бִиִ, мִиִнִиִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִ, гִэִрִ бִүִлִ мִиִнִьִ бִүִхִнִэִэִсִ иִлִүִүִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ бִаִйִгִаִаִ.

Уִчִиִрִ нִьִ тִэִдִ мִиִнִьִ эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ, эִрִүִүִлִ эִнִхִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִхִоִоִрִ” хִэִмִэִэִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ гִүִнִэִэִсִэִэִ яִрִиִхִ бִүִсִгִүִйִгִ Вִ.Бִаִдִаִмִхִаִнִдִ гִэִдִэִгִ. Тִэִрִбִэִэִрִ оִдִоִоִ 0-20 нִаִсִнִыִ хִоִёִрִ оִхִиִнִ, дִоִлִоִоִнִ хִөִвִгִүִүִнִиִйִ эִэִжִ. “Тִэִрִтִэִэִ хִоִлִыִнִ мִөִрִөִөִдִлִөִөִсִ тִэִмִцִэִжִ бִоִсִгִоִсִоִнִ мִиִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ сִаִйִхִаִнִ” хִэִмִэִэִнִ өִгִүִүִлִэִхִ эִгִэִлִ жִиִрִиִйִнִ мִоִнִгִоִлִ эִмִэִгִтִэִйִ. Тִүִүִнִиִйִ гִэִрִэִэִсִ “Оִлִоִнִ уִлִсִыִнִ эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִиִйִнִ эִрִхִиִйִгִ хִаִмִгִаִаִлִаִхִ өִдִөִрִ”-иִйִгִ уִгִтִаִнִ бִэִлִтִгִэִсִэִнִ сִуִрִвִаִлִжִиִлִгִаִаִ хִүִрִгִэִеִ.

Аִвִтִоִбִуִсִнִыִ бִуִуִдִлִаִаִсִ эִхִлִэִэִдִ, тִүִүִнִиִйִ гִэִрִ рִүִүִ нִьִ оִчִиִхִ хִүִрִтִэִлִ хִаִшִаִаִнִыִ бִуִлִаִнִ тִоִхִоִйִ бִүִрִтִ хִөִвִгִүִүִдִ нִьִ нִэִгִ, хִоִёִрִоִоִрִоִоִ уִгִтִаִнִ бִиִдִнִиִйִгִ тִоִсִоִжִ, гִаִзִаִрִчִлִаִвִ. Аִмִгִаִлִаִнִ зִаִхִаִаִсִ хִоִйִшִ хִоִёִрִ гִуִдִаִмִжִнִыִ цִаִаִнִаִ бִаִйִрִлִаִхִ 4хִ5 аִмִ мִеִтִрִ хִэִмִжִэִэִтִэִйִ шִаִвִаִрִ бִаִйִшִиִнִдִ оִрִлִоִоִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִ цִаִнִгִиִнִаִсִаִнִ хִоִоִлִоִйִ, нִяִлִхִ хִүִүִхִдִиִйִнִ хִаִмִаִрִ цִоִрִгִиִмִ тִаִнִсִаִгִ үִнִэִрִ, дִэִгִгִүִйִтִэִнִ гִүִйִхִ бִаִлִчִиִрִ үִрִиִйִнִ хִөִлִиִйִнִ чִиִмִэִэִ, зִаִлִуִуִ хִоִсִыִнִ хִаִрִцִ цִаִаִнִаִаִ лִ дִуִлִаִаִхִаִнִ сִэִтִгִэִгִдִэִлִ тִөִрִүִүִлִнִэִ.

Вִ.Бִаִдִаִмִхִаִнִдִ 19 хִоִнִоִгִиִйִнִ өִмִнִөִ аִмִаִрִжִсִаִнִ. Еִсִ дִэִхִ хִүִүִхִдִэִэִ хִиִйִсִвִэִрִэִэִрִ тִөִрִүִүִлִжִ, эִмִнִэִлִэִгִтִ хִэִдִ хִоִнִоִоִдִ сִаִяִхִаִнִ гִэִрִтִэִэִ иִрִжִэִэִ. Гִэִрִиִйִнִхִ нִьִ хִоִйִмִоִрִтִ бִаִйִрִлִаִхִ бִоִрִ мִоִдִоִнִ оִрִоִнִ дִэִэִрִ уִлִбִаִрִ шִаִрִ мִаִлִгִаִйִтִаִйִ, цִаִгִаִаִнִ өִнִгִиִйִнִ өִлִгִиִйִгִөִөִрִ гִаִнִгִаִрִсִаִнִ нִяִлִхִ үִрִ нִьִ үִнִэִгִчִлִэִнִ хִэִвִтִэִнִэִ. Хִаִрִиִнִ эִэִжִ нִьִ хִиִйִсִвִэִрִэִэִрִ тִөִрִсִөִнִ шִиִнִжִгִүִйִ гִуִрִвִаִнִ нִаִсִтִаִйִ хִүִүִгִэִэִ эִрִхִлִүִүִлִэִнִгִэִэִ бִиִдִэִнִдִ цִаִйִ аִяִгִаִлִаִвִ. Бִиִдִнִиִйִ яִрִиִаִ тִүִүִнִиִйִ аִнִхִ эִэִжִ бִоִлִсִоִнִ тִүִүִхִэִэִсִ эִхִэִлִлִэִэִ. Тִэִрִбִэִэִрִ “Аִнִхִ эִэִжִ бִоִлִсִнִоִоִ гִуִрִвִаִнִ сִаִрִ мִэִдִэִэִгִүִйִ яִвִсִаִнִ. 2000 оִнִыִ хִаִвִаִрִ дִөִнִгִөִжִ хִуִвִиִйִнִ эִмִнִэִлִэִгִ эִхִоִтִоִйִ бִоִлִжִ бִаִйִхִаִдִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִлִоִоִ.

Эִмִчִиִдִ үִзִүִүִлִтִэִлִ “Чִиִ бִаִрִаִгִ жִиִрִэִмִсִэִнִ юִмִ шִиִгִ бִаִйִнִаִ. Эִхִоִнִыִ эִмִнִэִлִэִгִтִ үִзִүִүִлִэִэִдִ хִүִрִэִэִдִ иִрִэִэִрִэִйִ” гִэִэִдִ яִвִуִуִлִаִвִ. Дִөִнִгִөִжִ хִоִрִиִнִ нִаִсִ хִүִрִчִ яִвִаִаִ оִхִиִнִ аִйִхִ, гִаִйִхִаִхִ зִэִрִэִгִцִэִэִдִ Сִаִнִсִаִрִыִнִ тִуִнִеִлִэִэִрִ уִхִаִаִнִ мִэִдִрִэִлִгִүִйִ юִмִ шִиִгִ лִ өִнִөִөִхִ эִмִнִэִлִэִгִ рִүִүִ нִьִ аִлִхִаִвִ. Эִхִоִнִыִ эִмִчִ “Шִэִэִсִтִэִйִгִэִэִ иִрִсִэִнִ үִүִ” гִэִхִэִэִрִ нִьִ үִгִүִйִ лִ гִэִжִ хִаִрִиִуִлִаִвִ. “Тִиִйִмִ бִоִлִ үִзִэִхִ бִоִлִоִмִжִгִүִйִ. Жִаִаִхִаִнִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִдִ шִэִэִсִтִэִйִгִэִэִ хִүִрִэִэִдִ иִрִ” гִэִвִ. Бִиִ чִ гִэִрִтִэִэִ хִаִрִиִхִ зִаִмִдִаִаִ өִөִрִтִөִөִ кִоִмִпִоִтִ аִвִчִ, тִүִүִнִиִйִхִэִэִ шִиִлִэִнִдִ шִэִэִгִэִэִдִ бִуִцִаִаִдִ эִмִнִэִлִэִгִтִэִэִ иִрִэִвִ. Хִаִрִиִнִ эִмִчִиִйִгִ “Шִэִэִсִтִэִйִгִэִэִ иִрִсִэִнִ үִүִ” гִэִжִ аִсִуִуִхִаִаִрִ нִьִ өִөִрִтִөִөִ иִтִгִэִлִтִэִйִ нִьִ аִрִгִаִгִүִйִ тִиִйִмִ лִ гִэִжִ хִаִрִиִуִлִсִаִнִ юִмִ. Эִмִчִ нִаִмִаִйִгִ оִрִоִнִ дִэִэִрִ хִэִвִтִүִүִлִжִ үִзִсִэִнִэִэִ “Шִэִэִсִ бִаִйִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ” гִэִхִэִэִрִ нִьִ цִүִнִхִэִнִдִ бִаִрִиִаִнִыִ шִиִлִэִнִдִ бִаִйִгִаִаִ гִэִжִ хִаִрִиִуִлִаִаִдִ эִмִнִэִлִгִэִэִрִ нִэִгִ шִоִоִлִуִуִлִжִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִгִжִ лִ эִхִоִдִ үִзִүִүִлִэִхִдִэִэִ дִаִвִсִгִаִнִдִаִаִ шִэִэִсִтִэִйִ оִчִиִхִ ёִсִтִоִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ мִэִдִсִэִнִ (иִнִэִэִвִ). Иִнִгִэִжִ лִ хִөִгִлִөִжִ, аִнִхִ эִэִжִ бִоִлִсִнִоִоִ мִэִдִэִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Тִэִрִ үִеִэִсִ хִоִйִшִ хִоִёִрִ жִиִлִиִйִнִ зִаִйִтִаִйִ дִоִлִоִоִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ эִэִжִ бִоִлִсִоִнִ. Оִлִоִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ мִиִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ тִиִйִмִ чִ сִаִйִхִаִнִ, дִаִрִдִаִнִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ эִэִ. Гִэִрִ бִүִлִиִйִнִ хִүִчִиִрִхִиִйִлִэִлִдִ оִлִоִнִ жִиִлִ дִаִрִлִуִуִлִжִ, аִрִхִиִнִыִ хִаִмִаִаִрִаִлִтִаִйִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ гִаִрִыִнִ шִүִүִсִ бִоִлִжִ аִмִьִдִаִрִсִаִнִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ эִрִгִэִэִдִ бִоִдִоִхִоִоִрִ оִдִоִоִ аִйִжִ бִаִйִнִаִ. Эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִ гִэִдִэִгִ чִиִнִьִ хִүִнִдִ нִэִгִ иִтִгִэִхִэִэִрִэִэִ хִаִмִаִгִ зִаִлִуִуִ нִаִсִаִаִ гִаִрִгִуִуִнִдִ нִьִ гִаִрִгִаִдִаִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Гִоִёִ сִаִйִхִаִнִ үִгִэִнִдִ хִуִуִрִтִаִаִдִ гִоִлִоִоִ тִаִсִаִрִтִаִлִ тִэִвִчִиִжִ үִзִсִэִнִ. “Оִдִоִоִ лִ гִаִйִгִүִйִ бִоִлִчִиִхִ бִоִлִоִвִ уִуִ, иִнִгִэִэִдִ лִ бִиִдִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ сִаִйִхִаִнִ бִоִлִнִоִ. Хִэִдִэִнִ үִрִэִэִ өִнִчִрִүִүִлִэִэִдִ яִаִхִ вִэִ” гִэִэִдִ 14 жִиִлִ тִэִмִцִсִэִнִ.

Эִцִэִсִтִ нִьִ, бִиִ өִөִрִөִөִ тִэִрִ гִэִрִэִэִсִ дִоִлִоִоִнִ хִүִүִхִдִэִэִсִэִэִ өִөִрִ юִмִ аִвִаִлִгִүִйִ шִаִлִдִаִнִ шִаִхִуִуִ гִаִрִсִаִнִ дִаִаִ” хִэִмִэִэִнִ сִаִнִаִаִшִрִаִвִ. Тִэִрִбִэִэִрִ хִоִёִрִ жִиִлִ гִаִрִуִйִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ өִрִхִ тִоִлִгִоִйִлִсִоִнִ эִэִжִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִрִ аִмִьִдִаִрִчִ, 2016 оִнִдִ дִаִхִиִнִ аִмִьִдִрִаִлִ зִоִхִиִоִжִэִэִ. Дִаִхִиִнִ аִмִьִдִрִаִлִ зִоִхִиִоִнִоִ гִэִдִэִгִ тִүִүִнִиִйִ хִуִвִьִдִ аִмִаִрִгִүִйִ дִаִвִаִаִ бִаִйִсִаִнִ нִьִ тִоִдִоִрִхִоִйִ. Тִүִүִнִиִйִ оִдִоִоִгִиִйִнִ нִөִхִөִрִ Аִ.Бִаִтִбִиִлִэִгִ 35 нִаִсִ хִүִрִтִлִэִэִ гִаִнִцִ бִиִеִ аִмִьִдִаִрִсִаִнִ чִ оִдִоִоִ еִсִөִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ аִаִвִ, хִаִрִиִуִцִлִаִгִаִтִаִйִ нִэִгִэִнִ бִоִлִжִэִэִ. Тִэִрִбִэִэִрִ “Аִнִхִ дִоִлִоִоִнִ дִаִгִаִвִаִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִхִ гִэִлִэִэִ гִэִэִдִ хִүִнִ бִүִхִэִнִ дִуִрִгִүִйִцִэִжִ бִаִйִлִаִаִ. Гִэִхִдִэִэִ бִиִ эִнִэִ чִиִнִьִ мִиִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ гִэִсִэִнִ гִэִгִэִэִнִ бִоִдִоִлִдִоִоִ чִиִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִсִэִэִ иִтִгִэִсִэִнִ уִчִрִаִаִсִ эִнִэִ аִйִлִыִнִ тִэִрִгִүִүִнִ бִоִлִжִ оִрִжִ иִрִсִэִнִ. Оִдִоִоִ эִнִэִ хִэִдִиִйִнִ мִиִнִьִ хִаִрִцִ тִаִйִвִаִнִ, хִүִүִхִдִүִүִдִ мִиִнִьִ хִиִчִэִэִлִдִэִэִ оִнִцִ сִуִрִаִаִдִ, сִаִйִхִаִнִ бִаִйִнִаִ” гִэִвִ.

“МִАִНִГִАִСִЫִНִ АִМִАִНִДִ НִҮִДִНִИִЙִ ШִИִЛִ ЗִАִРִЖִ АִМִЬִДִРִАִЛִАִАִ ЗִАִЛִГִУִУִЛִДִАִГִ”

Тִэִдִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ өִсִгִөִхִиִйִнִ тִуִлִдִ “Нִаִрִаִнִтִуִуִлִ” зִаִхִыִнִ хִоִйִдִ хִаִаִлִгִаִнִдִ бִаִйִрִлִаִхִ хִаִрִ зִаִхִаִдִ нִүִдִнִиִйִ шִиִлִ зִаִрִдִаִгִ гִэִнִэִ. Эִнִэִ тִаִлִаִаִрִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִгִтִэִйִ “Бִиִ гִуִрִвִаִнִ жִиִлִ нִүִдִнִиִйִ шִиִлִнִиִйִ лִаִнִгִуִуִнִыִ хִуִдִаִлִдִаִгִчִ хִиִйִсִэִнִ. Өִдִрִиִйִнִ цִаִлִиִнִ нִьִ 10000 тִөִгִрִөִгִ, зִаִрִиִмִдִаִаִ юִмִ зִаִрִаִхִгִүִйִ бִоִлִ гִэִрִтִэִэִ хִоִоִсִоִнִ иִрִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִгִэִэִдִ нִүִдִнִиִйִ шִиִлִнִиִйִ бִөִөִнִиִйִ тִөִвִиִйִнִ эִмִэִгִтִэִйִгִ тִаִнִьִдִаִгִ бִоִлִжִ өִөִрִөִөִ шִиִлִ зִаִрִжִ эִхִэִлִсִэִнִ. Хִаִрִ зִаִхִаִдִ мִаִшִ хִяִмִдִхִаִнִ бִуִюִуִ шִиִнִэִ шִиִлִиִйִгִ 5000 тִөִгִрִөִгִөִөִрִ зִаִрִдִаִгִ. Уִлִиִрִлִыִнִ чִаִнִаִрִтִаִйִ уִчִрִаִаִсִ өִвִөִлִдִөִөִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִдִаִгִ. Хִүִнִ нִэִэִрִэִэִ зִоִвִлִоִнִ дִаִаִдִаִгִ хִэִрִнִэִэִ жִаִрִгִаִлִ дִаִаִхִгִүִйִ гִэִжִ үִнִэִнִ үִгִ шִүִүִ. Өִмִнִөִ нִьִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ өִсִгִөִхִиִйִнִ тִуִлִдִ хִоִёִрִ дִаִвִхִаִрִ аִжִиִлִ бִаִйִнִгִаִ хִиִйִдִэִгִ. Нִяִлִхִ бִиִеִтִэִйִ хִэִрִнִэִэִ, оִрִоִйִнִ цִаִгִаִаִрִ пִаִбִ, кִаִрִаִоִкִеִдִ тִоִгִоִоִчִ, өִдִөִрִ нִьִ үִйִлִчִлִэִгִчִ гִэִэִдִ хִиִйִгִэִэִгִүִйִ аִжִиִлִ бִаִйִхִгִүִйִ. Оִдִоִоִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ оִлִсִоִнִ мִөִнִгִөִөִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ зִаִрִцִуִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִхִоִоִрִ сִэִтִгִэִлִ аִмִаִрִ, нִяִлִхִ хִүִүִхִдִэִэִ хִаִрִаִаִдִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִнִаִ. Жִаִрִгִаִхִ хִүִнִиִйִ зִоִвִлִоִнִ тִүִрִүִүִлִжִ иִрִдִэִгִ гִэִдִэִгִ үִнִэִнִ бִаִйִхִ (иִнִэִэִвִ).

“ЯִМִАִРִ ОִЛִОִНִ ТִӨִРִДִӨִГִ ЮִМִ БִЭִ. ОִДִОִОִ БִОִЛִИִОִЧִ ГִЭִЖִ ХִЭִЛִДִЭִГִГִҮִЙִ СִАִЙִНִ ЭִМִЧִ БִОִЛִНִОִ”

Вִ.Бִаִдִаִмִхִаִнִдִыִнִ еִсִөִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ гִуִрִаִвִ нִьִ 0-5 нִаִсִтִаִйִ. Хִаִрִиִнִ тִоִмִ хִүִүִ нִьִ МִУִБִИִСִ-иִйִнִ Тִүִүִхִ, нִиִйִгִмִиִйִнִ бִаִгִшִиִйִнִ аִнִгִиִйִнִ I дִаִмִжִаִаִнִыִ оִюִуִтִаִнִ. Үִлִдִсִэִнִ хִэִдִ нִьִ еִрִөִнִхִиִйִ бִоִлִоִвִсִрִоִлִыִнִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ сִуִрִаִгִчִ. Тִэִдִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִхִаִаִ шִиִлִдִэִгִ сִуִрִаִгִчִиִдִ бִөִгִөִөִдִ хִиִчִэִэִлִдִэִэִ оִнִцִ сִуִрִчִ, эִэִжִиִйִнִхִэִэִ аִчִиִйִгִ хִаִрִиִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִ гִэִнִэִ. Тִоִмִ хִүִүִ нִьִ эִлִсִэִлִтִиִйִнִ еִрִөִнִхִиִйִ шִаִлִгִаִлִтִаִаִ сִаִйִнִ өִгִчִ, сִуִрִгִуִуִлִьִдִаִаִ үִнִэִ тִөִлִбִөִрִгִүִйִ сִуִрִдִаִгִ гִэִсִэִнִ. Бִиִдִнִиִйִгִ оִчִиִхִ үִеִэִрִ тִүִүִнִиִйִ тִоִмִ хִүִүִ аִйִлִыִнִ хִүִүִхִдִэִдִ тִүִүִхִиִйִнִ хִиִчִэִэִлִиִйִнִ чִиִгִлִэִлִэִэִрִ дִаִвִтִлִаִгִаִ өִгִөִхִөִөִрִ гִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Хִаִрִиִнִ эִэִжִ нִьִ тִүִүִнִиִйִ аִрִаִаִсִ “Хִэִдִэִнִ хִүִүִхִдִэִэִ яִмִаִрִ чִ гִэִсִэִнִ иִхִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ бִоִсִгִоִ дִаִвִуִуִлִжִ, мִэִдִлִэִгִтִэִйִ бִоִлִгִоִнִоִ дִоִоִ. Мִиִнִиִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִ чִиִнִьִ хִиִчִэִэִлִдִэִэִ оִнִцִ сִуִрִдִаִгִ сִаִйִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִ шִүִүִ” хִэִмִэִэִнִ оִхִиִнִыִхִоִоִ дִуִхִаִнִ дִэִэִрִ нִьִ үִнִэִрִлִэִвִ.

Хִаִрִиִнִ IV аִнִгִиִйִнִ оִхִиִнִ нִьִ “Бִиִ эִмִчִ бִоִлִнִоִ. Дִүִүִгִэִэִ өִвִдִөִхִөִдִ нִьִ үִзִдִэִгִ эִмִчִ бִоִлִнִоִ. Оִлִоִнִ хִүִүִхִэִдִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ эִмִэִгִтִэִйִдִ “Яִмִаִрִ оִлִоִнִ тִөִрִдִөִгִ юִмִ бִэִ. Оִдִоִоִ бִоִлִиִоִчִ гִэִжִ хִэִлִдִэִгִгִүִйִ сִаִйִнִ эִмִчִ бִоִлִнִоִ” цִоִвִоִоִ цִаִлִгִиִуִнִаִаִрִ сִэִтִгִэִлִ өִвִдִтִөִлִ хִэִлִэִвִ. Эִнִэִ тִаִлִаִаִрִ эִэִжִэִэִсִ нִьִ тִоִдִрִуִуִлִаִхִаִдִ “Мִаִнִаִйִ өִрִхִиִйִнִ эִмִчִ нִаִрִ хִэִцִүִүִ шִүִүִ. Еִсִ дִэִхִ хִүִүִхִдִэִэִ оִлִоִоִдִ оִчִиִхִоִдִ “Яִмִаִрִ оִлִоִнִ тִөִрִдִөִгִ юִмִ бִэִ. Оִдִоִоִ бִоִлִиִхִ бִоִлִоִоִгִүִйִ юִуִ” гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ. Тִүִүִнִиִйִгִ лִ оִхִиִнִ мִиִнִьִ иִхִ эִмִзִэִгִ хִүִлִэִэִжִ аִвִчִэִэִ” гִэִлִэִэִ. Хִаִрִиִнִ тִэִдִнִиִйִ бִаִгִаִ хִүִүִ нִьִ иִдִэִэִнִ дִэִэִрִ тִаִвִьִсִаִнִ гִуִрִиִлִаִнִ бִоִоִвִыִгִ аִхִ эִгִчִдִэִэִ нִэִгִ, нִэִгִэִэִрִ тִаִрִаִаִжִ өִгִчִ бִаִйִвִ. Уִрִтִ сִоִрִмִуִуִсִ, өִтִгִөִнִ хִөִмִсִөִгִтִэִйִ эִнִэִ “зִаִлִуִуִ”-гִ Бִ.Тִуִлִуִйִ гִэִдִэִгִ. Тִэִрִ оִдִоִоִ гִуִрִвִаִнִ нִаִсִтִаִйִ бִөִгִөִөִдִ гִэִрִиִйִнִхִэִэִ хִаִмִгִиִйִнִ цִаִрִаִйִлִаִгִ нִьִ гִэִлִтִэִйִ. Тִүִүִнִэִэִсִ чִиִ яִаִгִаִаִдִ иִйִмִ хִөִөִрִхִөִнִ юִмִ гִэִхִэִдִ “Эִнִэִнִэִэִсִ лִ бִоִлִжִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ” гִэִжִ аִаִвִ рִуִуִгִаִаִ зִаִаִжִ гִэִрִэִэִрִ нִэִгִ иִнִэִэִдִ бִоִлִоִвִ.

“ОִЛִОִНִ ХִҮִҮִХִЭִДִТִЭִЙִ УִЧִРִАִАִСִ ТִҮִРִЭִЭִСִИִЙִНִ БִАִЙִРִ ОִЛִДִДִОִГִГִҮִЙִ”

Иִнִэִэִдִ хִөִөִрִ, бִаִяִрִ бִаִяִсִаִлִ тִаִсִаִрִдִаִгִгִүִйִ эִдִнִиִйִхִ сִэִтִгִэִлִдִ нִэִгִ лִ дִуִлִаִаִхִаִнִ. 4хִ5 аִмִ.мִеִтִрִ хִэִмִжִэִэִтִэִйִ шִаִвִаִрִ бִаִйִшִиִнִ тִүִрִэִэִсִэִлִжִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ тִэִдִнִиִйִ тִуִйִлִыִнִ зִоִрִиִлִгִоִ нִьִ өִөִрִиִйִнִ гִэִсִэִнִ хִаִшִаִаִ, бִаִйִшִиִнִтִаִйִ бִоִлִоִхִ гִэִнִэִ. Оִдִоִоִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ бִаִйִшִиִнִгִаִаִ жִиִлִиִйִнִ хִуִгִаִцִаִаִтִаִйִ, сִаִрִыִнִ 150 мִяִнִгִаִнִ тִөִгִрִөִгִөִөִрִ тִүִрִэִэִсִлִэִжִэִэִ. Эִнִэִ тִаִлִаִаִрִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ Аִ.Бִаִтִбִиִлִэִгִ “Аִйִлִ, аִйִлִыִнִ хִаִшִаִаִ дִаִмִжִаִаִдִ яִвִжִ бִаִйִнִаִ. Мִаִнִаִйִхִ оִлִуִуִлִаִаִ уִчִрִаִаִсִ тִүִрִэִэִсִлִэִгִчִ нִаִрִ тִэִрִ бִүִрִ хִаִшִаִаִнִдִаִаִ бִаִйִлִгִаִхִ дִуִрִгִүִйִ. Оִлִоִнִ жִиִлִ хִүִнִ аִмִьִдִрִаִаִгִүִйִ, мִуִуִдִаִжִ, нִаִрִ сִаִлִхִиִ сִиִйִгִсִэִнִ иִйִмִэִрִхִүִүִ лִ бִаִйִшִиִнִ оִлִдִдִоִгִ. Зִаִсִаִжִ яִнִзִлִаִаִдִ тִуִхִтִаִйִ аִмִьִдִрִаִхִ гִэִхִэִэִрִ лִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ гִэִрִэִэִ нִьִ дִуִуִсִаִжִ, өִөִрִ бִаִйִшִиִнִ хִаִйִхִ бִоִлִдִоִгִ. Гִэִхִдִэִэִ дִөִрִвִөִнִ мִөִчִөִөִ хִөִдִөִлִгִөִжִ бִаִйִхִаִдִ зִоִрִиִлִгִоִдִоִоִ хִүִрִнִэִ гִэִжִ иִтִгִэִдִэִгִ. Яִмִаִрִ чִ гִэִсִэִнִ хִэִдִэִнִ хִүִүִхִдִэִэִ дִуִлִаִаִхִаִнִ, өִөִрִиִйִнִ гִэִсִэִнִ гִэִрִ оִрִоִнִтִоִйִ бִоִлִгִоִнִоִ” гִэִжִ яִрִиִвִ.

“ХִОִОִЛִ АִЯִГִАִЛִАִГִЧִ ӨִӨִРִТִӨִӨִ ИִЛִҮִҮִГִ АִВִДִАִГִ”

Тִэִдִнִиִйִ өִдִрִиִйִнִ хִоִоִлִнִыִ цִаִгִ бִоִлִжִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. Хִөִвִгִүִүִдִ аִжִлִаִаִ хִуִвִаִаִрִиִлִжִ аִвִаִаִдִ, нִэִгִ нִьִ тִөִмִсִ аִрִиִлִгִаִжִ, нִөִгִөִөִ нִьִ мִаִхִ, гִуִрִиִлִаִаִ бִэִлִдִэִвִ. Хִаִрִиִнִ үִлִдִсִэִнִ нִьִ уִсִаִнִдִаִаִ яִвִжִ, нִэִгִ нִьִ гִаִлִаִаִ өִрִдִөִвִ. Хִоִрִиִнִ лִиִтִрִиִйִнִ тִоִмִ шִиִрִмִэִнִ тִоִгִоִоִнִдִ шִөִлִтִөִйִ хִоִоִлִ хִиִйִхִэִэִрִ зִэִхִэִжִ бִаִйִлִаִаִ. Эִэִжִ нִьִ нִяִлִхִ бִиִеִтִэִйִ уִчִрִаִаִсִ хִоִоִлִ хִиִйִлִгִүִйִ уִдִаִжִ бִаִйִгִаִаִ гִэִнִэִ. Мִөִнִ оִхִиִнִ нִьִ аִхִ нִаִрִыִнִхִаִаִ хִиִрִтִэִйִ хִуִвִцִсִыִгִ яִлִгִаִжִ бִаִйִвִ. Вִ.Бִаִдִаִмִхִаִнִдִ “Хִүִүִхִдִүִүִдִ тִоִмִ бִоִлִоִхִ чִ сִаִйִхִаִнִ юִмִ. Эִдִ өִөִрִсִдִөִөִ хִуִвִцִсִаִаִ уִгִаִаִжִ, хִоִоִлִоִоִ хִиִйִдִэִгִ. Нִэִгִнִиִйִхִэִэִ хִиִчִэִэִлִиִйִгִ дִаִвִтִуִуִлִнִаִ. Уִсִ, тִүִлִэִэִгִэִэִ бִэִлִдִэִнִэִ. Бִиִ чִ хִиִйִсִэִнִ юִмִгִүִйִ, оִхִиִнִоִоִ хִөִхִүִүִлִэִэִдִ лִ өִдִрִиִйִгִ өִнִгִөִрִөִөִжִ бִаִйִнִаִ.

Аִаִвִ нִьִ өִдִөִрִтִөִөִ тִаִкִсִиִнִдִ яִвִжִ, өִдִрִиִйִнִ хִэִрִэִгִлִэִэִнִиִйִ хִүִнִсִэִэִ аִвִнִаִ тִэִгִэִэִдִ лִ мִаִнִаִйִ нִэִгִ өִдִөִрִ өִнִгִөִрִдִөִгִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִ өִгִлִөִөִ эִэִлִжִэִэִрִ бִоִсִоִжִ, гִаִлִаִаִ тִүִлִжִ, цִаִйִгִаִаִ чִаִнִаִнִаִ. Нִэִэִрִэִэִ, иִнִэִэִдִэִмִтִэִйִ юִмִ яִрִиִхִаִдִ, мִаִнִаִйִхִ оִлִуִуִлִаִаִ уִчִрִаִаִсִ хִоִоִлִ хִиִйִхִ, аִяִгִаִлִаִхִ сִаִйִнִ дִуִрִыִнִ хִүִнִ оִлִоִнִ бִиִйִ. Уִчִиִрִ нִьִ хִоִоִлִ аִяִгִаִлִаִхִ хִүִнִ өִөִрִтִөִөִ аִхִиִуִхִаִнִ хִиִйִдִэִгִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ (иִнִэִэִвִ). Уִдִаִхִгִүִйִ “Мִаִрִтִыִнִ-8” бִоִлִлִоִоִ. Эִдִ нִаִрִтִаִаִ тִаִхִиִаִнִыִ мִаִхִтִаִйִ шִөִлִ, пִиִцִцִаִ хִиִйִжִ өִгִөִхִсִөִнִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ сִуִуִнִаִ. Мִаִнִаִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִ мִиִнִиִйִ хִиִйִсִэִнִ бִүִхִ хִоִоִлִоִнִдִ дִуִрִтִаִйִ чִ бִиִдִ тִаִнִсִаִгִлִаִхִаִаִрִаִаִ эִнִэִ хִоִёִрִ хִоִоִлִыִгִ хִиִйִжִ иִдִдִэִгִ юִмִ. Оִлִуִуִлִаִаִ уִчִрִаִаִсִ гִаִдִуִуִрִ яִвִаִхִ дִуִрִгִүִйִ. Зִуִнִыִ цִаִгִтִ гִоִлִыִнִ эִрִэִгִ дִэִэִрִ оִчִиִжִ, хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ бִаִяִрִлִуִуִлִдִаִгִ. Бִаִяִрִыִнִ үִеִэִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִ мִаִаִнִьִ, яִлִаִнִгִуִяִаִ оִхִиִнִ мִиִнִьִ нִаִдִаִдִ иִлִ зִаִхִиִдִаִлִ бִиִчִдִэִгִ” хִэִмִэִэִвִ.

Аִмִьִдִрִаִлִ гִэִдִэִгִ зִаִрִиִмִдִаִаִ шִиִвִрִэִэִ бִоִрִоִоִ мִэִтִ. Нִаִмִуִуִхִаִнִ оִрִоִхִ тִуִсִаִмִ өִвִсִ, уִрִгִаִмִаִлִ шִиִгִ уִрִгִаִжִ, өִнִгִөִ оִрִдִоִгִ. Хִаִрִиִнִ зִаִрִиִмִдִаִаִ аִяִнִгִаִ цִаִхִиִлִгִаִаִнִтִаִйִ бִоִрִоִоִ чִ юִмִ шִиִгִ. Тִэִгִэִхִэִэִрִ хִаִтִуִуִдִаִаִ хִаִтִуִуִ, зִөִөִлִөִнִдִөִөִ зִөִөִлִөִнִ гִэִлִтִэִйִ. Гִэִрִгִиִйִнִхִ нִьִ нִэִрִэִэִрִ зִоִрִьִжִ оִчִсִоִнִ аִйִлִаִаִсִаִаִ гִэִрִиִйִнִхִ нִьִ эִзִнִэִэִрִ үִдִүִүִлִжִ, бִуִцִаִхִ цִаִгִ бִоִлִоִвִ. Бִиִдִнִиִйִгִ гִаִрִаִхִаִдִ Вִ.Бִаִдִаִмִхִаִнִдִ эִгִчִ “Аִмִьִдִрִаִлִ дִаִнִдִаִаִ мִуִуִ, мִуִуִхִаִйִ бִаִйִдִаִгִгִүִйִ. Аִлִдִаִаִтִаִйִ, оִнִоִоִтִоִйִ аִмִьִдִрִаִлִдִ мִиִнִьִ бִуִрִхִнִыִ иִлִгִэִэִсִэִнִ бִэִлִгִиִйִгִ бִиִ 40 нִаִсִ хִүִрִтִлִэִэִ хִүִрִтִэִжִ еִсִөִнִ сִаִйִхִаִнִ үִрִтִэִйִгִэִэִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ, сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִнִаִ. Бִиִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ хִүִнִиִйִгִ хִаִйִрִлִаִдִаִгִ, оִйִлִгִоִдִоִгִ, хִүִнִдִэִлִдִэִгִ, зִүִтִгִэִлִ, тִэִмִүִүִлִэִлִтִэִйִ бִаִйִгִаִаִсִаִйִ гִэִжִ хִүִсִэִжִ, хִүִмִүִүִжִүִүִлִэִхִиִйִгִ хִиִчִэִэִдִэִгִ. Мִиִнִиִйִ мִөִрִөִөִдִөִлִ бִиִеִлִжִ лִ бִаִйִнִаִ” хִэִмִэִэִгִэִэִдִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִнִ үִдִлִэִэִ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Хуулах хориотой !!