Зөвлөгөө

БЯМБАХҮҮ АִТִАִМִАִН ЭִХִНִЭִРִИִЙִНִХ НЬ МִӨִӨִМִИִЙִГ БִАִЗִАִАִД “ТִАִНִАִЙ АִВִГִАִЙ Ч СִАִЙִН БִАִВִАִЛִЦִДִАִГ БִИִЗ?” ГЭЭД ЁִЖִТִОִЙ ИִНִЭִЭִГִЭִЭִД

Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִнִгִиִйִн сִэִтִгִэִл гִэִгִэִлִзִэִэִд уִхִаִаִн сִаִнִаִа нִь сִаִйִн тִөִвִлִөִрִч чִаִдִаִхִгִүִй цִаִлִгִиִлִаִаִд бִаִйִгִаִа нִь тִүִүִнִиִй Фִеִйִсִбִүִкִиִйִйִн шִиִнִэִхִэִн нִаִйִзִаִаִс бִоִлִсִоִн юִмִ Сִаִр гִаִрִуִйִн өִмִнִө нִэִгִэִн дִэִгִжִиִн хִаִрִхִүִүִгִиִйִн нִаִйִзִыִн хִүִсִэִлִтִиִйִг хִүִлִэִэִн аִвִсִаִнִаִаִс бִүִх юִм эִхִэִлִжִэִэִ Тִэִрִбִэִэִр өִөִрִөִө иִхִэִд цִаִрִаִйִлִаִг нִэִгִэִн бִаִйִсִнִаִаִс гִаִдִнִа нִүִүִр нִоִмִыִн хִуִуִдִсִаִа эִлִдִэִв яִнִзִаִаִр аִвִаִхִуִуִлִсִаִн дִэִгִжִиִн зִуִрִгִаִаִр гִоִёִдִоִг нִь Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִнִд иִхִэִд тִаִаִлִаִгִдִлִаִаִ Тִэִрִбִэִэִр тִүִүִнִрִүִү бִоִлִоִвִсִоִн эִеִлִдִэִг чִаִтִуִуִд бִиִчִсִэִнִэִэִр хִаִйִр сִэִтִгִэִлִиִйִн рִоִмִаִнִсִыִг иִд сִоִнִиִрִхִоִж нִаִйִз нִөִхִдִиִйִн яִрִиִа Сִоִлִоִнִгִоִс сִеִрִиִаִлִуִуִдִаִаִс өִөִрִиִйִн гִэִсִэִн оִйִлִгִоִлִтִыִг аִвִч мִөִрִөִөִдִлִиִйִн хִаִнִхִүִүִгִэִэ сִэִтִгִэִлִдִэִэ бִүִтִэִэִж яִвִсִаִн иִдִэִрִхִэִн оִхִиִнִы сִэִтִгִэִлִд өִөִрִиִйִнִхִөִө оִрִоִн зִаִйִг нִэִг л мִэִдִэִхִэִд эִзִлִэִэִд эִхִэִлִсִэִн бִаִйִлִаִаִ

Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִн дִуִнִдִаִж аִмִьִдִрִаִлִтִаִй сִэִхִэִэִтִэִн гִэִр бִүִлִд тִөִрִсִөִн аִйִлִыִн гִаִнִц оִхִиִн бִоִлִоִхִоִоִр бִаִгִа зִэִрִгִиִйִн дִуִрִаִаִрִаִа тִаִнִхִи өִсִсִөִн бִоִлִоִвִч эִеִлִдִэִг хִөִөִрִхִөִн зִаִнִтִаִй бִуִсִаִдִтִаִйִгִаִа нִиִйִцִэִрִхִүִү аִнִгִиִйִнִхִаִа хִаִмִгִиִйִн цִаִрִаִйִлִаִг оִхִиִн бִаִйִлִаִаִ Фִеִйִсִбִүִүִкִиִйִн нִаִйִзִыִг нִь Гִаִнִзִоִрִиִг гִэִх бִа эִхִлִэִэִд хִүִсִэִл мִөִрִөִөִдִлִөִөִр бִяִлִхִсִаִн гִэִм хִоִрִгִүִйִхִэִн чִаִт бִиִчִдִэִг бִаִйִсִнִаִа тִаִнִсִаִг оִрִчִиִнִд аִвִаִхִуִуִлִсִаִн чִаִмִиִн дִэִгִжִиִн зִуִрִаִгִнִуִуִдִаִа яִвִуִуִлִсִаִнִаִаִс гִаִдִнִа Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִнִг өִөִрִиִйִнִхִөִө зִуִрִгִиִйִн яִвִуִуִлִаִхִыִг гִуִйִхִаִд гִаִйִгִүִй гִэִсִэִн зִуִрִаִгִнִуִуִдִаִаִсִаִа яִвִуִуִлִбִаִл мִөִрִөִөִдִлִиִйִн хִаִнִхִүִү нִь хִаִгִаִс нִvִцִгִэִн эִpִoִтִиִk зִуִрִаִгִнִуִуִд яִвִуִуִлִж эִхִэִлִсִэִн бִа

Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִнִг ч бִаִс тִиִйִм зִуִрִаִг яִвִуִуִлִаִхִыִг гִуִйִхִаִд эִеִлִдִэִгִэִэִр тִаִтִгִаִлִзִвִаִл -Чִи бִиִд хִоִёִр бִиִе бִиִеִнִдִэִэ тִаִаִлִаִгִдִаִж бִаִйִгִаִа юִм чִиִнִь иִлִүִү тִаִнִиִлִцִаִхִыִн тִуִлִд бִиִеִиִйִнִхִэִэ хִэִсִгִүִүִдִиִйִн нִvִцִгִэִн зִуִрִаִгִаִа сִоִлִиִлִцִоִё сִаִнִаִл тִаִвִьִсִаִнִаִа мִөִнִгִө шִиִлִжִүִүִлִж эִхִлִэִхִэִд нִь аִйִх шִиִг бִоִлִоִоִд дִоִтִнִы нִаִйִз оִхִиִнִдִоִо хִэִлִбִэִл хִэִдִэִн зִуִрִаִг яִвִуִуִлִчִиִхִаִд яִаִв л гִэִж дִэִэ яִаִдִгִиִйִн яִвִуִуִлִчִиִхִаִаִч мִөִнִгִөִөִр нִь шִоִуִдִчִиִхִъִя гִэִж яִтִгִаִхִаִд нִь дִүִрִгִүִйִцִсִэִн ч нִэִг л мִэִдִэִхִэִд тִүִүִнִиִй үִгִэִэִр бִоִлִоִоִд зִоִгִсִсִоִнִгִүִй нִэִг нִэִгִнִиִйִхִэִэ зִуִрִгִиִйִг дִаִрִж яִвִуִуִлִдִаִг бִаִйִсִаִн нִь эִхִлִэִэִд аִйִдִаִс тִөִрִүִүִлִдִэִг бִаִйִсִнִаִа сִүִүִлִдִэִэ зִуִгִаִаִтִаִй сִаִнִаִгִдִдִаִг бִоִлִжִэִэִ

Тִэִгִэִэִд ч фִеִйִсִбִүִүִкִиִйִн нִаִйִз нִь Яִпִоִнִд аִмִьִдִаִрִдִаִг гִэִсִэִн бִоִлִоִхִоִоִр сִэִтִгִэִл зִоִвִоִх юִмִгִүִй аִмִаִр бִаִйִсִнִыִг хִэִлִэִхִүִү мִөִнִгִөִө дִуִуִсִаִхִаִаִр мִөִрִөִөִдִлִиִйִн хִаִнִхִүִүִгִэִэ бִуִшִуִуִхִаִн чִаִт бִиִчִэִэִсִэִй хִүִсִсִэִн зִуִрִгִиִйִг нִь нִиִсִгִэִчִиִхִэִэִд нִаִрִгִиִхִсִаִн гִэִж дִаִлִдִхִаִн хִүִсִдִэִг бִоִлִчִиִхִсִоִн бִаִйִлִаִаִ Мִөִрִөִөִдִлִиִйִн хִаִнִхִүִү ч мִөִнִгִөִө нִэִмִж шִаִаִрִдִлִаִгִаִа өִнִдִөִрִсִгִөִж тִүִүִнִиִйִг нִvִцִгִэִлִүִүִлִэִэִд зִоִгִсִсִоִнִгִүִй аִлִь л нִаִнִдִиִн нִуִуִц юִмִыִг нִь дִэִлִгִүִүִлִж эִхִэִлִсִэִнִэִэ тִаִг иִчִиִг бִоִлִчִиִхִоִд нִь Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִн яִаִхִаִа мִэִдִэִхִгִүִй үִйִмִэִрִч тִүִүִнִд дִуִрִлִаִсִаִн уִу эִсִвִэִл дִаִсִсִаִн уִу?ִ Үִгִүִйִвִэִэִс бִүִр тִүִүִнִиִй мִөִнִгִөִнִд нִь тִаִтִаִгִдִаִв уִу?ִ

Эִсִвִэִл үִүִнִиִй яִвִуִуִлִдִаִг өִөִрִөִө ч бִаִс хִаִрִиִуִд нִь яִвִуִуִлִдִаִг сִаִнִаִа зִоִвִмִоִоִр зִаִдִгִаִй зִуִрִаִгִнִуִуִдִыִг үִгִүִйִлִэִэִд бִаִйִнִа уִу гִэִдִгִэִэ яִлִгִаִж сִаִлִгִаִж чִаִдִаִхִгִүִй шִаִнִаִлִсִаִаִр хִоִёִр сִаִр бִоִлִжִэִэִ ִ…Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִн иִхִэִд дִоִгִдִоִлִсִоִнִдִоִо аִмִаִнִдִаִа дִуִу аִяִлִаִн тִоִлִьִнִыִхִоִо өִмִнִө эִрִгִэִлִдִэִн бִаִйִдִгִаִаִрִаִа гִоִёִж бִаִйִлִаִаִ Өִнִөִөִдִөִр тִүִүִнִиִй хִуִвִьִд мִаִш гִаִйִхִаִмִшִиִгִтִаִй өִдִөִр мִөִрִөִөִдִлִиִйִн хִаִнִхִүִү нִь чִаִт бִиִчִсִэִнִэִэִр бִаִрִаִхִгִүִй Мִоִнִгִоִлִд иִрִж тִүִүִнִиִйִг бִоִлִзִоִоִнִд уִрִьִжִэִэִ Кִиִнִоִн дִэִэִрִэִэִс хִаִрִсִаִн шִиִг, нִоִмִнִоִоִс уִнִшִсִаִн шִиִг, зִаִрִиִм нִэִг аִзִтִаִй нִаִйִзִуִуִдִыִнִх нִь яִрִьִдִаִг шִиִг гִаִйִхִаִлִтִаִй уִчִрִаִл тִоִхִиִоִх гִэִж бִаִйִгִаִа юִм чִиִнִь бִаִяִрִлִаִж дִоִгִдִлִоִлִгִүִй ч яִаִхִаִв дִэִэִ

Тִэִрִэִэִр тִүִүִнִиִй сִоִнִсִоִоִч үִгִүִй хִоִтִыִг зִаִхִыִн нִэִг бִуִуִдִаִлִд уִрִьִсִаִнִд бִаִгִа зִэִрִэִг гִаִйִхִсִаִн ч оִлִоִн жִиִл тִаִкִсִиִнִд яִвִсִаִаִр хִоִтִыִн нִүִх сִүִв бִүִхִнִиִйִг аִнִдִаִхִаִа бִаִйִсִаִн жִоִлִоִоִчִыִн бִуִяִнִаִаִр аִмִаִрִхִаִаִн оִлִоִоִд оִчִсִоִн ч гִаִдִнִаִх цִаִрִаִйִнִаִаִсִаִа дִоִоִжִоִо мִуִуִтִаִй хִөִлִсִнִиִй бִаִйִр шִиִг оִйִрִхִоִн цִоִнִхִтִоִй хִоִёִр дִаִвִхִаִр нִаִвִтִгִаִр шִаִр бִаִйִшִиִнִгִиִйִн хִаִяִг аִдִрִеִсִыִг сִаִйִтִаִр нִяִгִтִлִаִн эִрִгִэִлִзִэִнִгִүִй хִаִрִж нִэִлִэִэִд зִоִгִсִсִоִнִоִо оִрִвִоִл жִиִжִүִүִр нִь бִоִлִоִлִтִоִй эִв хִаִвִгִүִй бִүִдִүִүִн аִвִгִаִй тִүִүִнִиִйִг хִэִзִэִэִнִиִй хִуִуִчִиִн тִаִнִиִл мִэִт тִаִнִиִмִхִаִйִрִаִн уִгִтִаִж мִөִрִөִөִдִлִиִйִн хִаִнִхִүִү чִиִнִь эִнִэ өִрִөִөִнִд бִаִйִгִаִа гִэִэִд хִиִрִдִэִэ

тִоִрִдִсִоִн ч аִpִxִи тִаִмִхִиִнִы нִэִгִшִмִэִл мִуִуִхִаִй үִнִэִр шִиִнִгִэִсִэִн нִаִрִиִйִхִаִн кִоִрִиִдִоִрִоִоִр дִаִгִуִуִлִж яִвִаִхִаִд мִаִш иִх гִаִйִхִсִаִн бִоִлִоִвִч нִэִгִэִнִт зִоִрִьִж иִрִсִэִнִиִйִх эִцִсִиִйִг нִь үִзִэִхִэִэִр шִиִйִдִэִэִд чִиִмִэִэִгִүִй дִаִгִаִлִаִаִ Бִүִдִүִүִн аִвִгִаִй тִүִүִнִиִй ִ№5 хִаִаִлִгִаִрִуִу тִүִлִхִэִж оִрִуִуִлִсִаִн бִуִцִаִаִд яִвִчִиִхִаִвִ Тִаִмִxִиִнִы уִтִаִа хִөִшִиִгִлִөִсִөִн өִрִөִөִнִд оִрִж тִуִлִгִаִмִдִаִн зִоִгִсִсִоִн тִүִүִнִиִйִг 3ִ0 эִрִгִэִм нִаִсִнִы хִүִнִхִэִр нִоִгִоִоִн нִүִдִтִэִй өִнִдִөִр дִоִхִиִгִоִр зִаִлִуִу иִнִэִэִд аִлִдִаִн уִгִтִаִж -Хִөִөִе мִөִрִөִөִдִлִиִйִн хִаִнִхִүִү өִө гִүִнִж чִиִнִь иִрִлִэִэ гִэִэִд хִаִаִлִгִаִа тִоִрִхִиִйִтִэִл цִоִоִжִлִоִн,

Tִүִүִнִиִйִг цִаִаִд өִрִөִөִрִүִү хִөִтִлִөִн оִрִуִуִлִаִхִаִд тִоִгִтִоִоִж хִаִрִвִаִаִс 3ִ0 гִаִрִуִй нִаִсִнִы гִуִрִвִаִн зִаִлִуִу нִэִг шִиִл аִpִxִи дִуִнִдִаִа тִаִвִьִсִаִн хִөִзִөִр тִоִгִлִоִж сִуִуִх бִа мִөִрִөִөִдִлִиִйִн хִаִнִхִүִү нִь тִэִдִнִиִй дִуִнִд аִлִгִа бִаִйִсִаִнִд бִуִшִуִуִхִаִн хִаִаִлִгִаִрִуִу зִүִтִгִэִвִэִл өִнִдִөִр нִоִгִоִоִн зִаִм хִөִнִдִөִлִдִөִн зִоִгִсִоִоִд -Бִүִсִгִүִй мִиִнִь чִиִнִиִй мִөִрִөִөִдִлִиִйִн хִаִнִхִүִү тִэִр сִуִуִж бִаִйִнִа гִэִэִд зִаִаִсִаִн зִүִгִрִүִү нִь хִаִрִвִаִл хִаִцִаִр дִэִэִрִэִэ тִуִуִш сִоִрִвִиִтִоִй, сִөִрִвִиִйִсִөִн шִаִр сִаִхִаִлִтִаִй жִаִвִаִр хִуִрִгִаִсִаִн жִиִйִтִгִаִр шִаִр нִоִгִоִоִн нִүִдִтִэִй сִаִрִтִгִаִр хִаִмִаִрִтִаִй бִаִх нִь хִаִнִаִсִаִн мִаִяִгִтִаִй дִаִрִвִаִйִтִлִаִа иִнִэִэִсִэִн тִаִрִгִаִн шִаִр зִаִлִуִу бִаִйִсִаִнִд аִйִхִыִн эִрִхִэִнִд гִаִрִаִхִаִаִр эִрִгִэִвִэִл өִнִдִөִр нִоִгִоִоִн тִүִүִнִиִйִг бִаִхִь шִиִг

гִаִрִаִаִрִаִа хִуִрִгִа шִүִүִрִч бִуִй бִүִрִгִэִд мִэִт чִаִрִлִуִуִлִаִн тִэִвִэִрִч сִаִнִдִаִл дִэִэִр аִрִвִаִгִаִнִуִуִлִаִн тִаִвִиִхִаִд Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִн хִиִчִнִэִэִн оִрִиִлִж тִиִйִчִиִгִнִэִвִч хִоִёִр хִүִдִэִр эִр дִуִнִдִаִа хִаִвִчִиִхִыִн дִэִэִр уִрִдִаִаִс нִь шִиִрִэִэ тִуִлִсִаִн бִаִйִх тִуִл дִэִмִиִй л тִэִлִчִиִгִнִэִн оִрִиִлִжִэִэִ Дִоִхִиִгִоִр нִоִгִоִоִн тִүִүִнִиִй уִрִгִаִж гִүִйִцִэִэִгִүִй бִуִлִбִаִрִаִйִхִаִн хִөִхִиִйִг хִөִнִдִүִүִр оִрִгִиִтִоִл бִаִзִаִхִаִд нִуִс нִуִлִиִмִсִаִнִдִаִа хִуִтִгִаִлִдִсִаִн оִхִиִн гִоִлִыִнִхִоִо дִуִуִгִаִаִр оִрִиִлִтִоִл хִүִчִиִрִхִэִг бִаִдִиִрִуִуִн гִаִр аִмִыִг нִь дִаִрִсִаִнִаִа

-Шִаִаִзִгִаִйִхִаִн мִиִнִь эִнִд шִаִгִшִиִрִаִаִд яִмִаִр ч нִэִмִэִр бִоִлִдִоִгִгִүִй гִаִзִрִаִа, дִуִуִгִүִй бִаִйִхִгִүִй бִоִл аִмִрִуִу чִиִнִь оִйִмִсִоִо чִиִхִэִж бִаִйִгִаִаִд бִүִх хִуִвִцִаִсִыִг чִиִнִь шִуִвִт тִаִтִаִж шִиִрִэִэִнִиִй дִөִрִвִөִн хִөִлִнִөִөִс тִэִлִэִн хִүִлִж бִаִйִгִаִаִд дִуִрִаִаִрִаִа эִдִлִэִнִэ шִүִү гִэִхִэִд бִуִсִаִд нִь зִэִвִүִүִн хִяִхִаִрִгִаִн дִуִуִгִаִаִр тִоִоִмִжִиִрִгִүִйִхִэִн хִөִхִрִөִлִдִөִхִөִд эִрִгִэִн тִоִйִрִнִоִо хִаִрִсִаִнִаִа яִаִхִаִаִс ч бִуִцִаִхִгִүִй аִрִаִаִтִнִуִуִдִыִн гִаִрִт оִрִсִоִнִоִо оִйִлִгִоִсִоִн хִөִөִрִхִиִй оִхִиִн бִуִшִуִуִхִаִн аִмִаִа хִаִмִхִиִжִэִэִ -Бִаִс иִх жִиִрִгִэִдִэִг бִяִлִзִуִуִхִаִй бִаִйִхִнִэִэ тִоִрִоִнִд оִрִсִоִнִоִо мִэִдִэִхִгִүִй тִоִнִгִоִчִиִж үִзִэִж бִаִйִнִа шִүִү хִа хִа хִа, хִэ хִэ, хִи хִи хִи хִи

-Юִм үִзִэִэִгִүִй oִнִгִoִн хִаִйִрִхִаִн бִаִйִх нִь зִа яִаִхִаִв аִх нִаִр нִь зִаִаִгִаִаִд өִгִнִөִө хִа хִа хִа -Аִмִтִаִнִд нִь оִрִоִхִоִоִрִоִо дִүִү хִүִү сִаִлִж чִаִдִаִхִаִа бִаִйִнִаִа хִэ хִэ хִэ хִо хִоִ Тִаִрִгִаִн шִаִр -Зִа мִөִрִөִөִдִлִиִйִн гִүִнִж мִиִнִь мִөִрִөִөִдִөִж хִаִнִаִа бִиִзִдִэִэ гִэִсִнִэִэ нִяִлִуִуִрִаִаִд яִаִхִаִв шִуִуִдִхִаִн яִрִьִцִгִаִаִя гִэִсִнִэִэ дִэִрִгִэִдִэִх зִаִлִуִуִрִуִуִгִаִа дִоִхִиִвִоִл цִүִнִхִнִэִэִсִэִэ бִаִаִхִаִн зִуִрִаִг гִаִрִгִаִн шִиִрִэִэִн дִэִэִр шִиִдִэִхִэִд нִь хִаִрִвִаִл тִүִүִнִиִй нִvִцִгִэִн зִуִрִаִгִнִуִуִдִыִг фִоִтִоִшִоִпִоִоִр зִаִсִвִаִрִлִаִн хִаִр шִаִр хִөִгִшִиִн зִаִлִуִу яִнִз бִүִрִиִйִн эִрִчִүִүִдִтִэִй тִэִр бִүִү хִэִл үִзִэִшִгִүִй мִуִуִхִаִй тִаִрִгִаִн хִаִр аִвִгִаִйִтִаִй хִүִрִтִэִл с*кִсִдִэִж бִуִй нִүִүִрִнִиִй аִрִьִс хִуִуִрִаִаִд уִнִаִчִиִхִмִаִаִр аִйִмִаִаִр иִчִмִэִэִр зִуִрִаִгִнִуִуִд бִоִлִгִоִн эִвִлִүִүִлִж тִаִвִьִсִаִн бִаִйִх бִа дִоִр бִүִрִд нִь иִчִгִүִүִр сִоִнִжִуִуִрִгִүִй нִэִр өִгִсִөִн бִаִйִхִыִг нִь бִүִтִэִн ч хִаִрִж чִаִдִаִлִгִүִй нִүִүִрִэִэ дִаִрִжִэִэִ

-Зִа мִөִрִөִөִдִлִиִйִн гִүִнִж мִиִнִь юִу хִиִйִсִэִнִэִэ хִаִрִж бִаִйִнִа уִу?ִ Гִэִэִд зִэִвִүִүִн мִуִуִхִаִй хִөִхִөִрִсִөִнִөִө -Яִпִоִнִы тִaִйִчִиִx уִрִлִаִгִиִйִн оִдִыִг мִөִрִөִөִдִөִж зִүִрִхִэִлִдִэִг зִоִрִиִгִтִоִй л бִүִсִгִүִй юִм дִаִа чִи гִэִсִнִэִэ тִаִс тִаִс хִөִхִрִөִн -Тִэִр чִиִнִь чִаִм шִиִг нִуִсִгִаִй оִхִиִнִы мִөִрִөִөִдִөִж бִоִлִдִоִг хִаִйִрִхִаִн аִрִаִй ч бִиִш бִаִйִхִаִаִ Оִдִоִо сִэִр сִэִр гִэִэִд тִаִмִхִиִа аִсִаִаִж хִэִд сִоִрִсִоִнִоִо -Зִа чִи мִөִрִөִөִдִлִиִйִн хִаִнִхִүִүִгִэִэ бִиִдִнִиִй дִуִнִдִаִаִс сִоִнִгִоִх бִоִлִж дִэִэִ Эִсִвִэִл цִаִгִдִаִа дִэִэִрִэִэ оִч чִиִнִиִй зִуִрִаִгִнִуִуִд мִаִрִгִаִаִш гִэִхִэִд дִэִлִхִиִй дִаִяִаִр тִаִрִсִаִн бִаִйִх бִоִлִнִоִ Бִиִд нִаִр эִнִэ хִэִдִэִн сִаִрִд чִиִнִиִй аִлִхִаִм бִүִрִиִйִг аִжִиִгִлִаִж бִаִйִсִаִаִнִ

Нִэִр уִсִыִг чִиִнִь сִуִрִгִуִуִлִь сִуִрִдִаִг аִнִгִи, эִцִэִг эִхִиִйִн чִиִнִь хִиִйִдִэִг аִжִиִлִтִаִй гִэִрִиִйִн чִиִнִь хִаִяִгִтִаִй тִаִвִиִлִаִа бִиִдִэִнִд хִэִд хִэִдִэִн гִрִуִпִп бִаִйִнִа чִиִнִиִй оִнִц сִуִрִдִаִг чִиִнִь аִнִгִиִйִн дִаִрִгִа чִиִнִь бִаִс чִиִнִиִй цִаִрִаִйִлִаִг чִиִнִь яִмִаִр ч нִөִлִөִө үִзִүִүִлִэִхִгִүִй бִүִх хִүִмִүִүִс чִаִмִаִаִс нִүִүִр бִуִрִуִуִлִаִх бִоִлִнִоִ Тִэִр бִүִү хִэִл эִх эִцִэִг чִиִнִь чִаִмִаִйִг нִэִг нִүִдִэִэִрִэִэ хִаִрִаִхִаִа бִоִлִиִнִоִ Эִсִвִэִл чִи мִөִнִгִөִө тִөִлִөִх бִоִлִжִдִэִэ гִэִхִэִд Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִн бִуִшִуִуִхִаִн -Мִөִнִгִиִйִг чִиִнִь өִгִьִе гִэִж нִуִлִиִмִсִаִа аִсִгִаִрִуִуִлִаִн бִүִлִтִгִэִнִэִвִэִл -Зִа зִүִйִтִэִй тִэִгִэִхִдִэִэ чִи хִэִдִэִн тִөִгִрִөִг өִгִнִө гִэִж бִоִдִоִж бִаִйִнִаִ

Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִн нִуִлִиִмִсִаִа аִрִчִиִж аִрִгִа бִаִрִаִгִдִсִаִн сִэִтִгִэִлִд нִь бִаִгִа зִэִрִгִиִйִн гִэִгִэִэ тִуִсִаִж -Аִвִсִаִн мִөִнִгִөִө бִүִгִдִиִйִг нִь өִгִнִө гִэִвִэִл Тִаִрִгִаִн шִаִр дִоִоִгִтִоִйִхִоִн иִсִгִэִрִсִэִнִэִэ хִаִрִцִаִаִрִаִа шִөִвִөִгִдִөִн -Зִа бִяִлִзִуִуִхִаִй мִиִнִь бִиִзִнִеִс хִиִйִж бִаִйִгִаִа хִүִн хִэִзִэִэ ч аִшִиִгִгִүִй юִмִаִнִд мִөִнִгִө зִаִрִдִаִгִгִүִй юִм мִэִдִэִв үִү гִэִсִнִэִэ -Чִи сִаִя гִаִрִаִн тִөִгִрִөִг аִвִсִаִн, оִдִоִо 8 сִаִя тִөִгִрִөִг тִөִлִнִө дִөִө Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִн тִэִр иִх мִөִнִгִиִйִг хִаִаִнִаִаִс оִлִнִо дִоִо гִэִж гִэִнִэִт аִйִдִаִс хִүִрִэִн аִрִгִа бִаִрִаִгִдִаִнִгִуִй хִаִрִвִаִл -Зִа яִаִсִаִн бִяִлִзִуִуִхִаִй мִиִнִь бִиִеִэִрִэִэ тִөִлִсִөִн нִь дִэִэִр бִаִйִнִа уִу?ִ -Тִэִгִвִэִл бִиִдִнִиִй нִэִгִиִйִг хִаִнִхִүִүִгִэִэִр сִоִнִгִо тִэִгִэִхִдִэִэ үִе үִе бִиִдִнִиִй дִуִнִдִыִн өִмִч бִоִлִнִо гִэִдִгִэִэ мִаִрִтִаִж бִоִлִоִхִгִүִй гִэִж мִуִшִиִлִзִвִаִл бִуִсִаִд нִь бִаִйִж яִдִаִн аִгִдִаִгִаִнִаִн хִөִхִрִөִлִдִөִвִ

Дִэִрִгִэִд нִь сִуִуִсִаִн хִаִр цִаִрִаִйִт аִpִxִи тִаִмִхִиִнִы оִй гִуִтִмִаִаִр эִхִүִүִн мִуִуִхִаִй үִнִэִр хִаִнִхִлִуִуִлִаִн хִаִцִаִр хִүִзִүִүִг нִь шִүִлִсִдִэִж бִаִйִж яִдִаִн тִиִчִяִаִдִаִж хִөִх бִэִлִхִүִүִсִиִйִг нִь бִаִзִлִаִн эִpִэִэ цִэִэִрִгִүִй зִаִгִнִаִсִаִнִаִа -Эִсִвִэִл Фִеִйִсִбִүִүִкִиִйִн оִд бִоִлִж аִмִьִдִаִаִрִаִа аִвִсִаִнִд оִрִоִхִоִоִс нִэִг иִх дִэִэִрִдִэִх эִд бִиִш бִаִйִхִаִа дִүִү мִиִнִь гִэִсִнִэִэ бִаִх нִь хִаִнִаִсִаִн мִаִяִгִтִаִй дִаִрִвִаִйִтִаִл иִнִэִэִлִэִэִ -Эִсִвִэִл мִөִнִгִөִө өִг уִдִаִаִвִаִл сִаִрִыִн 1ִ0 хִуִвִиִйִн хִүִү тִөִлִнִө гִэִдִгִэִэ мִаִрִтִаִж бִоִлִоִхִгִүִй…ִ Тִэִд Гִэִгִэִэִн хִүִсִлִэִнִг эִлִдִэִвִлִэִж эִлִдִэִвִлִэִж аִрִаִй ч бִиִеִд нִь хִаִлִдִаִлִгִүִй яִвִуִуִлִаִхִдִаִа Чִиִнִиִй хִуִвִь зִаִяִа бִиִдִнִиִй гִаִрִт шִүִү гִэִдִгִиִйִг оִйִлִгִуִуִлִсִаִнִаִаִс гִаִдִнִа дִуִуִдִсִаִн цִаִгִт дִуִуִдִсִаִн гִаִзִаִр иִрִэִхִгִүִй бִоִл бִиִдִэִнִд бִиִтִгִиִй гִоִмִдִоִоִрִоִй чִи Фִеִйִсִбִүִүִкִиִйִн оִд гִүִйִцִэִэ гִэִж сִүִрִдִүִүִлִсִэִэִр үִлִдִсִэִн аִжִ

Бִаִрִаִг эִлִиִй бִаִлִаִй бִоִлִсִоִн Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִн тִүִүִнִиִй бִүִх аִсִуִуִдִлִыִг эִхִнִэִэִс нִь дִуִуִсִтִаִл мִэִдִэִх мִөִнִгִө тִөִгִрִөִгִиִйִг нִь гִаִрִдִаִн үִрִэִлִцִсִэִн нִаִйִзִдִаִа хִэִлִбִэִл -Оִдִоִо яִаִнִаִа гִэִсִнִэִэִс өִөִр тִоִйִмִтִоִй юִм хִэִлִсִэִнִгִүִйִ Яִдִаִж бִаִйִхִаִд тִэִдִнִиִй тִоִвִлִоִсִоִн өִдִөִр оִйִрִтִоִоִд гִаִлִзִуִуִрִаִхִаִд гִаִнִц хִуִрִуִу дִуִтִаִаִд бִаִйִвִ Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִн өִөִрִиִйִнִхִөִө үִнִэִтִэִй цִаִйִтִаִй бִүִхִнִэִэ зִаִрִсִаִнִаִаִр бִаִрִаִхִгִүִй эִэִжִиִйִнִхִэִэ өִмִсִөִхִөִө бִаִйִсִаִн бִуִлִгִаִн шִуִбִыִг аִаִвִыִнִхִаִа хִөִөִрִгִиִйִг нִуִуִж зִаִрִаִаִд зִуִрִгִаִаִн сִаִя гִаִрִуִй тִөִгִрִөִгִтִэִй бִоִлִсִоִнִоִо хִиִйִсִэִн бִоִлִоִвִч

Хִоִёִр сִаִя шִаִхִаִм тִөִгִрִөִгִиִйִг хִаִаִнִаִаִс оִлִоִх вִэ гִэִсִэִн бִоִдִоִл оִрִоִвִч гִаִрִаִвִч сִэִтִгִэִлִэִэִс нִь уִяִаִтִаִй яִвִаִхִаִаִс гִаִдִнִа тִэִд гִаִрִтִаִа оִрִуִуִлִсִаִн зִуִрִгִаִаִрִаִа нִэִэִнִтִэִгִлִэִэִд хִэִзִэִэ ч юִу ч нִэִхִэִж юִу ч тִуִлִгִаִж бִоִлִнִо гִэִсִэִн бִоִдִоִл тִүִүִнִиִйִг яִаִх ч аִрִгִаִгִүִй аִрִчִаִаִгִүִй бִаִйִдִаִлִд оִрִуִуִлִж бִаִйִлִаִаִ Бִоִдִоִж бִоִдִоִж тִүִүִнִиִй дִоִтִоִоִд шִаִнִаִлִгִаִаִг хִаִмִгִиִйִн тִүִрִүִүִн мִэִдִэִрִч яִаִв иִйִв мִиִнִиִй оִхִиִоִн хִэִмִэִэִн уִрִд хִоִйִнִо бִөִнִдִөִгִнִөִн аִрִгִаִдִаִх эִжִиִйִдִэִэ хִаִмִаִг үִнִэִнִэִэ хִэִлִэִхִэִэִр шִиִйִдִлִэִэִ

Гִэִгִэִэִнִхִүִсִлִэִнִгִиִйִн эִэִжִиִйִн мִэִдִэִэִлִлִиִйִн мִөִрִөִөִр цִаִгִдִаִаִгִиִйִнִхִаִн шִуִуִрִхִаִй аִжִиִлִлִаִж сִоִшִиִаִлִаִаִр дִаִмִжִуִуִлִаִн гִэִнִэִн тִоִмִоִоִгִүִй оִхִиִдִыִг оִлִзִлִоִн бִиִеִиִйִг нִь vִнִэִлִүִүִлִж зִaִpִaִхִаִаִс гִаִдִнִа тִөִрִөִл бִүִрִиִйִн дִaִpִaִмִт шִаִхִаִлִт үִзִүִүִлִэִн хִяִлִбִаִрִхִаִн оִрִлִоִгִо оִлִдִоִг тִүִүִнִдִэִэ аִмִтִаִшִсִаִн бִүִлִэִг эִтִгִэִэִдִүִүִдִиִйִг иִлִрִүִүִлִэִн бִаִрִиִвִчִиִлִсִаִнִаִаִр бִоִлִсִоִн бִоִлִоִн иִрִэִэִдִүִйִд бִоִлִоִх оִлִоִн гִэִмִт xִэִpִгִиִйִг тִаִсִлִаִн зִоִгִсִоִоִсִнִоִоִс гִаִдִнִа уִчִиִр шִаִлִтִгִаִаִн нִь тִаִйִлִаִгִдִаִхִгִүִй бִаִйִсִаִн хִэִд хִэִдִэִн хִэִрִэִг иִлִрִүִүִлִсִэִнִиִй дִоִтִоִр цִэִцִэִг цִэִвִрִүִү шִиִг хִөִөִрִхִөִн гִуִрִвִаִн oִxִиִнִы аִмִиִа xִoִpִлִоִсִоִн xִэִpִэִг бִаִйִсִаִн гִэִдִэִг…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Хуулах хориотой !!