Зөвлөгөө

Д͙у͙у͙ч͙и͙н͙ ͙Г͙.͙Э͙р͙д͙э͙н͙э͙ч͙и͙м͙э͙г͙ ͙С͙.͙Ж͙а͙в͙х͙л͙а͙н͙ ͙н͙а͙р͙ ͙э͙н͙э͙ ͙ж͙и͙л͙и͙й͙н͙ ͙ц͙а͙г͙а͙а͙н͙ ͙с͙а͙р͙ы͙н͙ ͙ш͙и͙н͙и͙й͙н͙ ͙8͙ ͙н͙и͙й͙ ͙ү͙е͙э͙р͙ ͙а͙л͙б͙а͙н͙ ͙ё͙с͙о͙о͙р͙ ͙э͙р͙г͙э͙э͙д͙

М̼о̼н̼г̼о̼л̼ы̼н̼ ̼Ш̼у̼р̼а̼н̼х̼а̼й̼”̼ ̼х̼а̼м̼т̼л̼а̼г̼а̼а̼с̼ ̼у̼р̼л̼а̼г̼и̼й̼н̼ ̼г̼а̼р̼а̼а̼г̼а̼а̼ ̼э̼х̼л̼ү̼ү̼л̼с̼э̼н̼,̼ ̼д̼у̼у̼ч̼и̼н̼ ̼Г̼.̼Э̼р̼д̼э̼н̼э̼ч̼и̼м̼э̼г̼ ̼“̼
̼
̼З̼о̼х̼и̼о̼л̼ы̼н̼ ̼д̼у̼у̼н̼ы̼ ̼х̼а̼н̼х̼ү̼ү̼”̼ ̼г̼э̼г̼д̼д̼э̼г̼ ̼Г̼а̼в̼ь̼я̼а̼т̼ ̼ж̼ү̼ж̼и̼г̼ч̼и̼н̼ ̼С̼.̼Ж̼а̼в̼х̼л̼а̼н̼ ̼н̼а̼р̼ ̼х̼а̼м̼т̼ы̼н̼ ̼а̼м̼ь̼д̼р̼а̼л̼д̼а̼а̼ ̼ц̼э̼г̼ ̼
̼
̼т̼а̼в̼и̼а̼д̼ ̼б̼у̼й̼.̼Т̼э̼д̼ ̼я̼а̼г̼а̼а̼д̼ ̼с̼а̼л̼с̼а̼н̼ ̼т̼а̼л̼а̼а̼р̼х̼ ̼э̼л̼д̼э̼в̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼э̼л̼ ̼ц̼а̼ц̼а̼г̼д̼д̼а̼г̼.̼ ̼Х̼у̼у̼р̼а̼м̼ч̼ ̼с̼а̼й̼т̼,̼ ̼х̼а̼н̼д̼а̼л̼т̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼г̼э̼с̼э̼н̼ ̼ц̼а̼х̼и̼м̼ ̼х̼у̼у̼д̼а̼с̼н̼у̼у̼д̼ ̼б̼а̼й̼с̼х̼и̼й̼г̼э̼э̼д̼ ̼л̼ ̼ү̼н̼э̼н̼,̼
̼
̼х̼у̼д̼а̼л̼ ̼н̼ь̼ ̼ү̼л̼ ̼м̼э̼д̼э̼г̼д̼э̼х̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼л̼ү̼ү̼д̼ ̼т̼ү̼г̼э̼э̼д̼э̼г̼.̼ ̼Т̼э̼г̼в̼э̼л̼ ̼э̼н̼э̼ ̼б̼ү̼х̼э̼н̼ ̼Г̼.̼Э̼р̼д̼э̼н̼э̼ч̼и̼м̼э̼г̼и̼й̼г̼ ̼б̼у̼х̼и̼м̼д̼у̼у̼л̼ж̼э̼э̼.̼ ̼Т̼э̼р̼э̼э̼р̼ ̼э̼н̼э̼ ̼а̼с̼у̼у̼д̼л̼а̼а̼р̼ ̼
̼
̼ц̼а̼г̼д̼а̼а̼г̼и̼й̼н̼ ̼б̼а̼й̼г̼у̼у̼л̼л̼а̼г̼а̼д̼ ̼х̼а̼н̼д̼а̼х̼а̼а̼р̼ ̼б̼о̼л̼с̼о̼н̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼т̼а̼л̼а̼а̼р̼ ̼ц̼а̼х̼и̼м̼ ̼х̼у̼у̼д̼с̼а̼н̼д̼а̼а̼ ̼“̼Б̼а̼я̼н̼з̼ү̼р̼х̼ ̼д̼ү̼ү̼р̼г̼и̼й̼н̼ ̼ц̼а̼г̼д̼а̼а̼г̼и̼й̼н̼ ̼х̼о̼ё̼р̼д̼у̼г̼а̼а̼р̼ ̼х̼э̼л̼т̼э̼с̼т̼.̼
̼
̼2̼0̼2̼2̼ ̼о̼н̼ы̼ ̼з̼у̼р̼г̼а̼а̼д̼у̼г̼а̼а̼р̼ ̼с̼а̼р̼ы̼н̼ ̼2̼4̼-̼н̼д̼.̼ ̼Г̼.̼Э̼р̼д̼э̼н̼э̼ч̼и̼м̼э̼г̼ ̼м̼и̼н̼и̼й̼ ̼б̼и̼е̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼х̼ ̼н̼э̼р̼ ̼б̼ү̼х̼и̼й̼ ̼с̼а̼й̼т̼,̼ ̼
̼
̼п̼э̼й̼ж̼ ̼х̼у̼у̼д̼а̼с̼,̼ ̼х̼у̼в̼ь̼ ̼х̼ү̼м̼ү̼ү̼с̼и̼й̼г̼ ̼Э̼р̼ү̼ү̼г̼и̼й̼н̼ ̼х̼у̼у̼л̼и̼й̼н̼ ̼1̼3̼-̼р̼ ̼з̼ү̼й̼л̼и̼й̼н̼ ̼1̼4̼-̼т̼ ̼з̼а̼а̼с̼а̼н̼ ̼г̼э̼м̼т̼ ̼х̼э̼р̼г̼и̼й̼г̼ ̼ү̼й̼л̼д̼э̼ж̼ ̼м̼и̼н̼и̼й̼ ̼н̼э̼р̼ ̼х̼ү̼н̼д̼э̼д̼ ̼х̼а̼л̼д̼а̼н̼ ̼и̼л̼т̼ ̼х̼у̼д̼а̼л̼ ̼
̼
̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼э̼л̼и̼й̼г̼ ̼н̼а̼м̼а̼й̼г̼ ̼я̼р̼и̼л̼ц̼л̼а̼г̼а̼ ̼ө̼г̼с̼ө̼н̼ ̼м̼э̼т̼э̼э̼р̼ ̼о̼л̼о̼н̼ ̼н̼и̼й̼т̼э̼д̼ ̼т̼а̼р̼а̼а̼н̼,̼ ̼х̼а̼н̼д̼а̼л̼т̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼с̼л̼э̼л̼э̼э̼ ̼
̼
̼б̼о̼л̼г̼о̼н̼ ̼х̼у̼в̼ь̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼ү̼з̼э̼л̼ ̼б̼о̼д̼л̼ы̼г̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼ ̼д̼у̼р̼а̼а̼р̼ ̼з̼о̼х̼и̼о̼н̼ ̼г̼ү̼т̼г̼э̼н̼ ̼у̼д̼а̼а̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼ ̼д̼о̼р̼о̼м̼ж̼и̼л̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼д̼ ̼г̼о̼м̼д̼о̼л̼т̼о̼й̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼т̼у̼л̼ ̼э̼н̼э̼х̼ү̼ү̼ ̼
̼
̼ө̼р̼г̼ө̼д̼ө̼л̼и̼й̼г̼ ̼г̼а̼р̼г̼а̼ж̼ ̼ө̼г̼л̼ө̼ө̼.̼ ̼Х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼с̼ү̼ү̼л̼д̼ ̼2̼0̼2̼0̼о̼н̼ы̼ ̼1̼ ̼с̼а̼р̼д̼ ̼C̼1̼ ̼т̼в̼ ̼“̼А̼л̼г̼а̼н̼ы̼ ̼х̼э̼э̼”̼ ̼н̼э̼в̼т̼р̼ү̼ү̼л̼э̼г̼т̼ ̼я̼р̼и̼л̼ц̼л̼а̼г̼а̼ ̼ө̼г̼с̼ө̼н̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼”̼ ̼г̼э̼в̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Хуулах хориотой !!