Зөвлөгөө

Ш͟У͟У͟Р͟Х͟А͟Й͟ ͟:͟ ͟Д͟.͟Д͟а͟г͟в͟а͟д͟о͟р͟ж͟и͟й͟г͟ ͟б͟а͟р͟ь͟ж͟ ͟х͟о͟р͟ь͟ж͟э͟э͟ ͟Т͟э͟р͟э͟э͟р͟ ͟н͟о͟ц͟т͟о͟й͟ ͟x͟э͟p͟э͟г͟т͟ ͟х͟о͟л͟б͟о͟г͟д͟л͟о͟о͟ ͟Т͟о͟д͟р͟у͟у͟л͟б͟а͟л͟

М͟э͟р͟г͟э͟ж͟л͟и͟й͟н͟ ͟с͟у͟м͟о͟ ͟б͟ө͟х͟и͟й͟н͟ ͟6͟8͟ ͟д͟а͟х͟ь͟ ͟а͟в͟а͟р͟г͟а͟,͟ ͟М͟о͟н͟г͟о͟л͟ ͟у͟л͟с͟ы͟н͟ ͟г͟а͟в͟ь͟я͟а͟т͟ ͟т͟а͟м͟и͟р͟ч͟и͟н͟ ͟
͟
͟Д͟о͟л͟г͟о͟р͟с͟ү͟р͟э͟н͟г͟и͟й͟н͟ ͟Д͟а͟г͟в͟а͟д͟о͟р͟ж͟и͟й͟г͟ ͟я͟п͟о͟н͟ ͟у͟л͟с͟а͟д͟ ͟с͟а͟а͟т͟у͟у͟л͟а͟н͟ ͟х͟о͟р͟ь͟ж͟э͟э͟.͟ ͟Т͟ү͟ү͟н͟и͟й͟г͟ ͟х͟э͟д͟ ͟
͟
͟х͟э͟д͟э͟н͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟т͟у͟у͟л͟а͟н͟ ͟ш͟а͟л͟г͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟ ͟э͟х͟ ͟с͟у͟р͟в͟а͟л͟ж͟ ͟м͟э͟д͟э͟э͟л͟ж͟э͟э͟.͟ ͟Б͟и͟д͟ ͟
͟
͟у͟д͟а͟х͟г͟ү͟й͟ ͟д͟э͟л͟г͟э͟р͟э͟н͟г͟ү͟й͟ ͟м͟э͟д͟э͟э͟л͟л͟и͟й͟г͟ ͟х͟ү͟р͟г͟э͟х͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟.͟
͟
͟Х͟о͟л͟б͟о͟о͟т͟о͟й͟ ͟м͟э͟д͟э͟э͟:͟ ͟Д͟.͟Д͟А͟Г͟В͟А͟Д͟О͟Р͟Ж͟ ͟Ү͟Н͟Д͟Э͟С͟Н͟И͟Й͟ ͟Ц͟И͟Р͟К͟И͟Й͟Г͟ ͟Х͟У͟В͟Ь͟Ч͟И͟Л͟Ж͟ ͟
͟
͟А͟В͟С͟А͟Н͟ ͟2͟0͟0͟8͟ ͟О͟Н͟Д͟ ͟Т͟Ө͟Р͟И͟Й͟Н͟ ͟Ө͟М͟Ч͟ ͟Х͟А͟Р͟И͟У͟Ц͟А͟Ж͟ ͟Б͟А͟Й͟С͟А͟Н͟ ͟Д͟.͟С͟У͟Г͟А͟Р͟ ͟Т͟О͟К͟И͟О͟Д͟ ͟
͟
͟Ү͟Н͟Э͟Т͟Э͟Й͟ ͟Х͟А͟Р͟Ш͟ ͟Х͟У͟Д͟А͟Л͟Д͟А͟Ж͟ ͟А͟В͟С͟А͟Н͟ ͟Н͟Ь͟ ͟Т͟О͟Х͟И͟О͟Л͟Д͟О͟Л͟ ͟Б͟А͟Й͟В͟ ͟У͟У͟?͟
͟
͟Т͟ө͟с͟в͟и͟й͟н͟ ͟ц͟а͟л͟и͟н͟т͟а͟й͟ ͟т͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟а͟л͟б͟а͟н͟ ͟х͟а͟а͟г͟ч͟и͟д͟ ͟х͟а͟г͟а͟р͟т͟л͟а͟а͟ ͟б͟а͟я͟ж͟д͟а͟г͟ ͟г͟а͟ж͟ ͟ү͟з͟э͟г͟д͟э͟л͟ ͟М͟о͟н͟г͟о͟л͟д͟ ͟
͟
͟б͟и͟й͟ ͟б͟о͟л͟о͟о͟д͟ ͟у͟д͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟И͟н͟г͟э͟ж͟ ͟б͟а͟я͟ж͟и͟г͟ч͟д͟ы͟г͟ ͟т͟ө͟р͟ө͟ө͟с͟ ͟т͟ө͟р͟с͟ө͟н͟ ͟т͟э͟р͟б͟у͟м͟т͟н͟у͟у͟д͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟н͟э͟р͟л͟э͟х͟ ͟а͟г͟а͟а͟д͟ ͟н͟а͟с͟а͟а͟р͟а͟а͟ ͟т͟ө͟р͟д͟ ͟т͟о͟м͟ ͟
͟
͟д͟а͟р͟г͟а͟ ͟х͟и͟й͟с͟э͟н͟ ͟Д͟.͟С͟у͟г͟а͟р͟ ͟г͟э͟х͟ ͟э͟р͟х͟м͟и͟й͟г͟ ͟т͟э͟д͟н͟и͟й͟ ͟н͟э͟г͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟н͟и͟й͟т͟ ͟ү͟з͟д͟э͟г͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟У͟ч͟и͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟т͟ү͟ү͟н͟и͟й͟г͟ ͟Т͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟ө͟м͟ч͟и͟й͟н͟ ͟х͟о͟р͟о͟о͟н͟ы͟ ͟
͟
͟д͟а͟р͟г͟а͟а͟р͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟ц͟а͟г͟а͟а͟с͟а͟а͟ ͟л͟ ͟т͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟ө͟м͟ч͟и͟й͟н͟ ͟м͟а͟а͟п͟а͟а͟н͟т͟а͟й͟ ͟х͟у͟в͟ь͟ч͟л͟а͟л͟у͟у͟д͟т͟а͟й͟ ͟н͟э͟р͟ ͟х͟о͟л͟б͟о͟г͟д͟о͟н͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟ш͟о͟р͟о͟н͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟а͟а͟л͟г͟а͟ ͟т͟а͟т͟а͟х͟ ͟
͟
͟ш͟а͟х͟с͟а͟н͟а͟а͟с͟ ͟н͟ь͟ ͟ү͟ү͟д͟э͟н͟ ͟и͟н͟г͟э͟ж͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟х͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟ ͟у͟у͟.͟ ͟С͟ү͟ү͟л͟д͟ ͟г͟э͟х͟э͟д͟ ͟л͟ ͟Ү͟н͟д͟с͟э͟н͟ ͟х͟у͟у͟л͟и͟й͟н͟ ͟
͟
͟ц͟э͟ц͟и͟й͟н͟ ͟г͟и͟ш͟ү͟ү͟н͟ ͟г͟э͟х͟ ͟д͟а͟р͟х͟л͟а͟г͟д͟с͟а͟н͟ ͟с͟у͟у͟д͟а͟л͟д͟ ͟з͟а͟л͟р͟а͟а͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟ ͟Г͟а͟н͟ц͟ ͟х͟у͟д͟а͟г͟ ͟р͟у͟у͟ ͟а͟ч͟и͟г͟д͟а͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟г͟а͟р͟ц͟а͟а͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟ч͟и͟х͟о͟о͟д͟ ͟б͟а͟й͟в͟.͟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Хуулах хориотой !!