Өгүүллэг

ПҮРЭВЖАВ СЭРЭЭД ХАРВАЛ ЦОГТОО ЭХНЭPЭЭ ЭР.ЭЭ Ц.Э.Э.P.ГҮЙ Э.Д.Э.Л.Ж БАЙХ ЮМ ГЭНЭ. ТЭГЭЭД…

Ү.з.э.э.г.ү.й ю.м.а.а н.ү.д.э.э.р ү.з.э.ж ү.х.э.р ц.а.м х.а.р.а.й.х.ы.г х.а.р.л.а.а г.э.д.э.г. Ийм л зүйлийг Аймгийн аварга малчин Пүрэвжав үзжээ. Э.ц.э.г э.х н.ь у.л.с.ы.н а.в.а.р.г.а, з.у.р.г.а.а, д.о.л.д.у.г.а.а.р т.а.в.а.н ж.и.л.и.й.н г.а.в.ш.г.а.й.ч я.в.с.а.н б.о.л.о.х.о.о.р Пүрэвжав н.а.й.м.д.у.г.а.а.р анги төгсөөд л м.а.л д.э.э.р г.а.р.с.а.н байгаа юм. З.а.х.и.р.г.а.а.д.а.л.т.ы.н н.и.й.г.э.м.д г.э.р б.а.р.а.а б.а.р.ь.ж, н.э.г.д.э.л н.и.й.г.м.и.й.н с.у.у.р.ь х.о.н.и.й.г м.а.л.л.а.с.а.а.р а.р.в.а.н ж.и.л.и.й.н д.а.р.а.а А.й.м.г.и.й.н а.в.а.р.г.а м.а.л.ч.и.н б.о.л.ж, ө.р.г.е.ө ц.а.г.а.а.н г.э.р, п.л.а.н.е.т-4 м.о.т.о.ц.и.к.л.и.о.р ш.а.г.н.у.у.л.ж б.а.й.с.а.н у.д.а.а.т.а.й.

Г.э.в.ч е.р.э.н о.н.ы а.р.д.ч.и.л.а.л г.а.р.ч м.а.н.ь э.р х.у.в.ь.ц.а.а.н.ы.х.а.а т.а.с.а.л.б.а.р.а.а.р х.э.д.э.н м.а.л.а.а ө.ө.р.и.й.н б.о.л.г.о.ж, х.о.ё.р и.д.э.х.г.ү.й х.о.о.с.о.н х.о.н.о.х.г.ү.й ө.д.и.й х.ү.р.ч.э.э. З.а.х з.э.э.л.и.й.н н.и.й.г.э.м.д ө.с.ө.ж т.о.р.н.и.с.о.н х.ү.ү.х.д.ү.ү.д н.ь ц.у.г.а.а.р.а.а т.ө.в с.у.у.р.и.н г.а.з.а.р б.а.р.а.а.д.с.а.н, х.о.ё.р н.ь б.ү.р Ө.м.н.ө.д С.о.л.о.н.г.о.с.т а.ж.и.л.л.а.ж а.м.ь.д.а.р.д.а.г т.у.л т.э.р.б.э.э.р т.а.в.ь г.а.р.с.а.н х.о.й.н.о.о э.х.н.э.р.т.э.й.г.э.э х.о.ё.у.л.а.х.н.а.а т.а.в.а.н з.у.у.н т.о.л.г.о.й м.а.л.а.а а.д.г.у.у.л.а.н амьдардаг аж.

Х.а.в.р.ы.н я.р.г.у.й ц.у.х.у.й.х ү.е.э.р П.ү.р.э.в.ж.а.в г.а.н.ц.а.а.р.а.а х.э.д.э.н х.о.н.и.о т.у.у.г.а.а.д о.т.о.р нүүдэлд гарчээ. Х.у.р.д.а.н б.у.у, а.н.ч н.о.х.д.о.о.с ө.ө.р х.а.н.ь б.о.л.ч.и.х з.ү.й.л н.ь х.ү.л.э.э.н а.в.а.г.ч. Т.э.р.и.й.г.э.э а.с.а.а.ч.и.х.а.а.д с.а.р г.а.р.у.й о.т.о.р х.и.й.ж я.в.а.х.д.а.а д.э.э.р ө.г.ү.ү.л.с.э.н ү.з.э.э.г.ү.й ю.м.а.а ү.з.э.ж, с.э.т.г.э.л с.а.н.а.а н.ь ү.й.м.э.р.с.э.н байна. Х.а.в.р.ы.н т.а.р.ч.и.г.х.а.н т.э.р о.р.о.й П.ү.р.э.в.ж.а.в х.э.д.э.н х.о.н.и.о э.з.г.ү.й у.у.л.ы.н с.а.р.х.и.а.н.д х.а.р.и.у.л.ж я.в.а.х.а.д т.ө.ө.р.ч б.у.д.и.л.с.а.н н.о.о.л.у.у.р.ы.н ч.е.н.ж э.х.н.э.р н.ө.х.ө.р х.о.ё.р м.а.ш.и.н.а.а г.о.л.ы.н ш.а.в.а.р.т с.у.у.л.г.а.ч.и.х.а.а.д т.э.д.н.и.й м.а.й.х.а.н.д и.р.ж х.о.н.о.г т.ө.ө.р.ү.ү.л.ж.э.э.

Х.а.м.а.г х.у.в.ц.а.с н.ь ш.а.в.а.р ш.а.в.х.а.й б.о.л.ч.и.х.с.о.н, д.а.а.р.ч х.ө.р.с.ө.н, ө.л.с.ө.ж ц.а.н.г.а.с.а.н х.о.ё.р.ы.г П.ү.р.э.в.ж.а.в м.о.н.г.о.л х.ү.н.и.й з.о.ч.л.о.м.т.г.о.й з.а.н.г.а.а.р д.у.л.а.а.н д.э.э.л ө.м.с.ү.ү.л.э.н,. а.а.г а.м.т.а.г.д.с.а.н ц.а.й, б.о.р.ц.т.о.й б.о.р ш.ө.л.ө.ө.р д.а.й.л.ж.э.э. Х.а.м.а.г х.ө.л.с н.ь с.а.д т.а.в.ь.с.а.н т.э.р х.о.ё.р Я.м.а.р а.з.а.а.р т.а.н.ь.т.а.й т.а.а.р.а.в д.а.а. Э.з.г.ү.й у.у.л.а.н.д х.а.р.а.н.г.а.д.а.ж ү.х.э.х э.с.в.э.л ч.о.н.о н.о.х.о.й.н х.о.о.л б.о.л.о.х б.а.й.х х.э.м.э.э.н т.ү.г.ш.и.ж я.в.л.а.а гэцгээнэ.

О.т.о.р.т г.а.р.с.н.а.а.с.а.а х.о.й.ш а.р.в.а.н х.э.д.э.н х.о.н.о.г х.ү.н.и.й б.а.р.а.а х.а.р.а.а.г.ү.й П.ү.р.э.в.ж.а.в ч д.о.т.р.о.о б.а.я.р.л.а.ж А.ш.г.ү.й х.а.н.ь.т.а.й т.а.а.р.л.а.а. Ж.а.а.х.а.н х.о.т.ы.н с.о.н.и.н с.о.н.с.ъ.ё г.э.ж х.ө.ө.р.н.ө. Г.э.в.ч т.э.р х.о.ё.р.ы.н б.а.й.г.а.а б.а.й.д.а.л т.а.а.л.а.г.д.с.а.н.г.ү.й. Э.х.н.э.р н.ь ж.а.а.х.а.н ё.с м.э.д.э.х.г.ү.й, а.х з.а.х х.ү.н.и.й д.э.р.г.э.д э.р.э.э.г.ү.й ш.а.л.и.г а.а.ш.и.л.д.а.г а.м.ь.т.а.н г.э.д.э.г н.ь анзаарагдав.

Ц.э.э.ж.э.э н.ү.ц.г.э.л.э.н х.ө.х.н.и.й д.а.р.у.у.л.г.а.а т.а.й.л.с.н.а.а м.а.й.х.н.ы ш.о.н.д ө.л.г.ө.ч.и.х.ө.в. Т.э.г.с.н.э.э с.а.л.т.а.а с.а.а.м.а.а д.э.л.г.э.н з.а.в.и.л.ж с.у.у.г.а.а.д б.а.й.н б.а.й.н н.ө.х.р.и.й.н.х.ө.ө х.ү.з.ү.ү, х.а.ц.р.ы.г ү.н.с.э.ж ү.н.г.э.л.н.э. Д.ө.ч г.а.р.у.й н.а.с.н.ы х.о.с.у.у.д г.э.х.э.д нэлээд яриа хөөрөөтэй, б.и.е б.и.е.э Х.а.й.р.а.а х.о.н.г.о.р.о.о, х.о.о.н.и.й г.э.ж д.у.у.д.а.а.д н.я.л.х а.м.р.а.г ш.и.г н.я.л.у.у.р.н.а. Э.р э.м х.о.ё.р э.р.х.э.л.ж н.я.л.у.у.р.н.а г.э.д.г.и.й.г х.ү.н а.м.ь.т.а.н.г.ү.й г.а.з.а.р э.с.в.э.л х.ү.ү.х.э.д ш.у.у.х.д.а.а у.н.т.с.а.н х.о.й.н.о л ү.й.л.д.д.э.г баймаар.

Т.э.г.э.э.д ч ө.д.и.й н.а.с.н.ы у.л.с.у.у.д н.а.м.б.а с.у.у.ж, т.ү.м.н.и.й ө.м.н.ө т.о.х.и.т.о.й а.а.ш.и.л.м.а.а.р. Т.э.г.с и.н.г.э.с х.и.й.ж б.а.й.г.а.а.д м.а.л.ч.и.н э.р х.э.д.э.н м.а.л.а.а э.р.г.ү.ү.л.э.н м.а.й.х.н.ы.х.а.а а.р.д авчрав. Т.э.р ү.е.д х.а.р.а.н.х.у.й б.о.л.с.о.н т.у.л П.ү.р.э.в.ж.а.в х.ү.л.э.э.н а.в.а.г.ч.а.а с.о.н.с.о.ж б.а.й.г.а.а.д у.н.т.а.х.а.а.р болжээ. Ж.и.ж.и.г м.а.й.х.а.н.д н.у.р.у.у н.у.р.у.у.г.а.а н.и.й.л.ү.ү.л.э.н г.у.р.в.у.у.л.а.а х.о.н.о.с.о.н юмсанж. Ш.ө.н.ө д.у.н.д О.й.х, а.й.х, я.а.н.а.а г.э.х д.у.у.н.а.а.р П.ү.р.э.в.ж.а.в ц.о.ч.и.н с.э.р.э.э.д х.а.р.в.а.л н.о.о.л.у.у.р.ы.н ч.е.н.ж э.р э.х.н.э.р.э.э э.р.э.э ц.э.э.р.г.ү.й э.д.э.л.ж байх юм гэнэ.

А.м.ь.х.а.н.д.а.а а.й.л.ы.н м.а.й.х.а.н.д х.о.н.о.г т.ө.ө.р.ү.ү.л.ж б.а.й.ж, а.я.т.а.й.х.а.н а.м.р.а.а.ч г.э.с.э.н д.о.х.и.о.г м.а.л.ч.и.н э.р н.а.й.т.а.а.н,. х.о.о.л.о.й з.а.с.ч с.а.н.у.у.л.г.а ө.г.с.ө.н б.о.л.о.в.ч ц.а.а.д х.о.ё.р ю.м.а.н ч.и.н.э.э б.о.д.о.х с.ө.х.ө.ө байсангүй. И.й.х а.й.х г.э.х д.у.у м.а.й.х.н.ы.х н.ь д.а.а.в.у.у.г х.а.н.з т.а.т.а.х н.ь х.о.л.г.ү.й о.р.и.л.д.о.о.д х.э.с.э.г н.а.м ж.и.м болов. Т.э.г.с.н.э.э т.а.р.г.а.н ш.а.р х.ү.ү.х.э.н н.ь ө.н.д.и.й.ж с.у.у.г.а.а.д х.о.ё.р х.ө.х.ө.ө э.э.л.ж.л.э.н б.а.з.а.л.ж б.а.й.с.н.а.а ө.р.ө.ө.с.ө.н х.ө.л.ө.ө з.о.л.т.о.й м.а.л.ч.и.н э.р.и.й.н х.ү.з.ү.ү.н д.э.э.р г.а.р.г.а.а.д ш.и.д.ч.и.х.с.э.н.г.ү.й.

Ү.с.и.й.г н.ь м.ө.л.ч.и.й.т.ө.л х.у.с.с.а.н у.м.д.а.г.н.ы.х.а.а х.э.л.ү.ү.г о.р.о.л.д.о.н Х.у.р.д.л.а.а.ч, б.и ч.а.м.а.й.г а.х.и.а.д х.ү.с.э.э.д б.а.й.н.а г.э.х.и.й.г П.ү.р.э.в.ж.а.в х.ө.н.ж.л.и.й.н.х.ө.ө с.э.ж.ү.ү.р.э.э.р х.я.л.а.м.х.и.й.н х.а.р.ж байлаа. З.а.л.у.у н.ь х.ү.ү.х.н.и.й.х.э.э у.м.д.г.и.й.г б.а.й.д.г.а.а.р н.ь а.н.г.а.й.л.г.а.н ц.о.о.ж.н.ы н.ү.х.э.э.р ш.а.г.а.й.ж б.а.й.г.а.а а.я.т.а.й я.м.а.р н.э.г ю.м х.а.й.г.а.а.д ө.н.ө.ө.х.и.й.г н.ь а.м.т.а.р.х.а.н д.о.л.о.о.ж, х.э.л.ү.ү ю.у.г н.ь х.ө.х.ө.ж б.а.й.г.а.а н.ь харагдана.

Э.м х.ү.н.и.й с.а.л.т.а.а с.а.а.м.ы.г н.э.г.д н.э.г.э.н.г.ү.й ү.н.э.р.л.э.ж ү.н.с.с.э.н з.а.л.у.у б.а.г.а.х.а.н г.у.р.и.л.ы.н г.а.н.ж.и.н ш.и.г э.р.х.т.н.э.э х.ү.ү.х.н.и.й.х.э.э у.м.д.а.г р.у.у н.ь з.ү.т.г.ү.ү.л.ж.э.э. Х.ү.ү.х.э.н о.р.ь д.у.у т.а.в.и.н О.л.о.н э.р.ч.ү.ү.д.э.э.с с.о.н.г.о.с.о.н ч.а.м.а.й.г и.й.м т.о.м э.р.х.т.э.н.т.э.й б.а.й.с.а.н г.э.х.э.д и.т.г.э.м.э.э.р.г.ү.й ш.ү.ү! х.э.м.э.э.н ш.а.л.и.г з.а.в.х.а.й ү.г у.р.с.г.а.н у.р.д.а.а.с н.ь н.у.м.л.а.н д.а.й.р.а.х. Ч.и н.а.м.а.й.г с.а.н.а.в у.у, б.и ч.а.м.а.й.г с.а.н.а.а.д ү.х.э.х ш.а.х.л.а.а г.э.х ү.г.и.й.г с.о.н.с.о.о.д П.ү.р.э.в.ж.а.в.ы.н у.у.р н.ь х.ү.р.с.э.н аж.

Ө.д.ө.р.ж.и.н х.а.м.т я.в.с.а.н х.э.р.н.э.э ү.х.с.э.н.д.э.э б.и.е б.и.е.э с.а.н.а.д.а.г б.а.й.н.а а.а, а.р.а.й э.н.э х.о.ё.р м.и.н.и.й м.у.у м.а.й.х.а.н.д ү.ү.р ц.а.й.т.а.л ш.а.л.д.а.н н.ү.ц.г.э.н о.о.х.о.л.д.с.о.о.р ө.н.г.ө.р.ө.ө.х в.и.й д.э.э х.э.м.э.э.н у.н.д.у.у.ц.ж.э.э. Э.р э.м.и.й.н а.ж.л.ы.г э.д б.а.х.д.а.л.т.а.й х.и.й.х х.о.т.ы.н х.о.ё.р з.ө.р.ж х.э.в.т.э.э.д б.и.е б.и.е.и.й.н.х.э.э э.р.х.т.н.и.и.г ш.а.в ш.у.в х.и.и.т.э.л д.о.л.о.о.ж байхыг х.а.р.а.а.д м.а.л.ч.и.н э.р.и.й.н с.э.р.э.л т.а.ч.а.а.л г.э.х.э.э.с и.л.ү.ү о.й н.ь г.у.т.с.а.н байна. Н.о.о.л.у.у.р.ы.н ч.е.н.ж э.р.и.й.н ү.с.т.э.й т.о.м х.ө.л з.о.л.т.о.й м.а.н.ь э.р.и.й.н а.м р.у.у о.р.ч.и.х.с.о.н.г.ү.й.

Д.а.р.а.а н.ь э.х.н.э.р.э.э о.т.о.р.ч.н.ы н.а.р.и.й.н н.а.н.д.и.н э.д з.ү.й.л.э.э х.и.й.д.э.г ж.и.ж.и.г а.в.д.р.ы.г т.ү.ш.ү.ү.л.ж б.а.й.г.а.а.д а.з.а.р.г.а г.ү.ү.г.э.э г.и.ш.г.э.ж б.а.й.г.а.а а.я.т.а.й х.ү.ч.л.э.н ц.о.х.и.ж э.х.э.л.с.э.н байна. Х.э.с.э.г а.з.н.а.ж б.а.й.г.а.а.д л т.э.р х.о.ё.р б.а.й.р.л.а.л.а.а д.а.х.и.н с.о.л.ь.ж, м.а.л.ч.и.н э.р.и.й.н с.а.н.а.а.н.д о.г.т б.а.г.т.а.м.г.ү.й т.и.й.м х.а.ч.и.н х.а.ч.и.н б.а.й.р.л.а.л.а.а.р з.а.г.а.с н.а.а.д.у.у.л.ж г.а.р.ч.э.э. Н.э.г х.а.р.с.а.н т.а.р.г.а.н ш.а.р х.ү.ү.х.н.и.й т.о.м ц.а.г.а.а.н б.ө.г.с П.ү.р.э.в.ж.а.в.ы.н х.а.м.р.ы.н ү.з.ү.ү.р.и.й.г ш.ү.р.г.э.э.д авчээ.

Г.э.в.ч х.о.т г.а.з.р.ы.н с.о.ё.л.т.о.й у.л.с.у.у.д г.э.х.э.д ж.и.ж.и.г м.а.й.х.а.н.д х.а.ж.у.у.г.а.а.р н.ь х.ү.н у.н.т.а.ж б.а.й.г.а.а.г ө.ч.ү.ү.х.э.н ч а.в.ч х.э.л.э.л.ц.с.э.н.г.ү.й. Б.у.р.у.у х.а.р.а.н х.э.в.т.с.э.н П.ү.р.э.в.ж.а.в х.ү.ч.т.э.й.х.э.н н.а.й.т.а.а.г.а.а.д н.э.г н.ү.д.э.э н.э.э.в.э.л з.а.л.у.у.г.и.й.н г.у.р.и.л.ы.н г.а.н.ж.и.н ш.и.г э.р.х.т.н.и.й.г х.ү.ү.х.э.н н.ь а.м.а.а о.л.о.х.г.ү.й д.о.л.о.о.ж, ү.с н.о.о.с.о.н.д.о.о д.а.р.а.г.д.с.а.н х.у.у.х.н.а.г т.ө.м.с.г.и.й.г н.ь г.а.р.а.а.р.а.а б.а.р.и.л.ж б.а.й.х н.ь т.э.р. Э.н.э ү.е.д т.а.р.г.а.н ш.а.р х.ү.ү.х.н.и.й м.э.э.м д.о.о.ш.о.о у.н.ж.и.ж, П.ү.р.э.в.ж.а.в.ы.н ө.в.д.г.и.й.г ц.о.х.и.ж байлаа.

Т.э.с.в.э.р а.л.д.с.а.н П.ү.р.э.в.ж.а.в Ё.о.х ё.о.х,. ю.у.н ч.и.м.э.э в.э, х.о.н.ь м.а.л г.а.й.г.ү.й б.а.й.г.а.а г.э.в.э.л х.ү.ү.х.э.н н.ь Я.а.н.а а.а, н.а.а.д ө.в.г.ө.н ч.и.н.ь с.э.р.ч.и.х.э.в ү.ү? г.э.ж б.э.л.х.ү.ү.с.э.э д.э.э.л.э.э.р х.а.л.х.л.а.в. Х.а.р.и.н н.ө.х.ө.р н.ь З.ү.ү.д.э.н.д.э.э л ю.м д.о.н.г.о.с.ч б.а.й.х ш.и.г байна. С.э.р.с.э.н ч б.а.й.с.а.н я.а.д.г.и.й.н, я.м.а.р х.ү.н.и.й ё.с.н.о.о.с г.а.ж.у.у.д з.ү.й.л х.и.й.ж б.а.й.г.а.а б.и.ш г.э.ж х.э.э.в н.э.г х.э.л.э.х ажээ.

Ш.а.л п.а.л х.и.й.т.э.л ц.о.х.и.л.ц.о.ж б.а.й.с.н.а.а н.ө.х.ө.р н.ь с.э.в.х.и.й.т.э.л б.о.с.ч и.р.э.э.д ш.а.л.а.в н.о.р.с.о.н т.э.э.р.х.и.й.г.э.э П.ү.р.э.в.ж.а.в.ы.н м.о.н.г.о.л д.э.э.л.н.и.й б.ү.с.э.н.д а.р.ч.и.ж байх юм гэнэ. Т.э.с.н.э т.э.с.н.э г.э.х.э.д я.а.ж т.э.с.э.х в.э. М.а.л.ч.и.н э.р ө.н.д.и.й.ж с.у.у.г.а.а.д Т.а н.а.р б.а.р.а.г.т.а.й.х.а.н б.а.й.г.а.а.р.а.й.. Ө.л.с.ө.ж ц.а.н.г.а.ж я.в.а.а х.ү.м.ү.ү.с г.э.э.д м.а.й.х.а.н.д.а.а х.о.н.у.у.л.с.а.н ч.и.н.ь, а.х з.а.х.а.а а.л.д.а.ж а.р.а.й д.э.н.д.э.ж б.а.й.г.а.а ю.м б.и.ш ү.ү.

Б.а.й.т.л.а.а б.ү.р с.э.л.д.и.й г.у.у.р.а.а э.р.и.й.н х.и.й.м.о.р.ь б.о.л.с.о.н б.ү.с.э.н.д м.и.н.ь а.р.ч.и.х н.ь у.у! г.э.в.э.л т.э.р х.о.ё.р о.г.т а.й.ж э.м.э.э.с.э.н ш.и.н.ж.г.ү.й н.ө.х.ө.р н.ь З.а я.м.а.р х.ү.н.и.й х.и.й.д.э.г.г.ү.й.г х.и.й.ж б.а.й.г.а.а б.и.ш. Т.а ч г.э.с.э.н э.х.н.э.р.т.э.й.г.э.э с.а.й.х.а.н с.е.к.с х.и.й.д.э.г л б.и.з д.э.э. Т.э.р б.ү.с.н.и.й т.у.х.а.й.д м.а.н.а.й э.х.н.э.р м.а.р.г.а.а.ш у.г.а.а.г.а.а.д ө.г.ч.и.х.н.ө г.э.ж х.э.г.ж.ү.ү.р.х-ж.э.э. А.м.ь.д п.о.р.н.о г.э.д.г.и.й.г ё.с.т.о.й а.м.ь.д.а.а.р н.ь б.ү.т.э.н ш.ө.н.и.й.н т.у.р.ш ү.з.с.э.н о.т.о.р.ч.и.н э.р Э.э ч.а.а.в.а.а.с г.э.х.э.э.с ө.ө.р.ө.ө.р х.э.л.э.х ү.г о.л.д.с.о.н.г.ү.й.

Н.э.г.э.н.т П.ү.р.э.в.ж.а.в.ы.н н.о.й.р с.э.р.г.э.с.э.н б.о.л.о.х.о.о.р ү.ү.р ц.а.й.т.а.л х.ө.р.в.ө.ө.с.ө.ө.р у.н.т.а.ж ч.а.д.с.а.н.г.ү.й. Х.а.р.и.н у.р.и.л.г.а.г.ү.й и.р.с.э.н з.о.ч.и.д н.ь ө.м.х.и.й.г.ө.ө.р х.и.й т.а.в.и.н х.у.р.х.и.р.ч а.л.д.с.а.н б.а.й.н.а. Ө.г.л.ө.ө х.о.н.и.о э.р.г.э.ч.и.х.э.э.д и.р.в.э.л н.о.о.л.у.у.р.ы.н ч.е.н.ж.ү.ү.д а.ш.г.ү.й я.в.с.а.н б.а.й.л.а.а. Т.э.р х.о.ё.р.ы.н х.э.р.х.э.н м.а.л а.д.г.у.у.с ш.и.г э.д б.а.х.д.а.л.т.а.й х.у.р.ь.ц.а.ж б.а.й.с.н.ы.г б.о.д.о.х т.у.с.а.м П.ү.р.э.в.ж.а.в.ы.н с.э.р.э.л х.ө.д.л.ө.ө.д, н.ө.г.ө.ө м.у.у б.о.с.о.х.д.о.о д.у.р.г.ү.й б.о.л.с.о.н э.р б.э.л.э.г э.р.х.т.э.н н.ь х.ө.в.ч.р.ө.ө.д эхлэв.

У.д.а.л.г.ү.й х.ө.в.ч.и.р.ч б.о.с.ч.и.х.о.о.д э.х.н.э.р Х.а.н.д.ы.г.а.а г.э.н.э.т.х.э.н с.а.н.а.а.д э.х.э.л.с.э.н б.а.й.н.а. Х.о.н.и.о г.о.л.о.о.с у.с.а.л.ч.и.х.а.а.д э.р.г.э.ж я.в.б.а.л х.а.ж.у.у.г.и.й.н у.у.л.ы.н с.у.г.а.н.д о.т.о.р х.и.й.ж б.у.й э.х.н.э.р н.ө.х.ө.р х.о.ё.р ц.а.а.н.а.а л н.э.г а.з ж.а.р.г.а.л.т.а.й т.а.с т.а.с х.ө.х.р.ө.н т.а.а.р.ч.э.э. Э.н.э ү.е.д П.ү.р.э.в.ж.а.в э.х.н.э.р.э.э б.ү.р и.х с.а.н.а.ж, ү.г.ү.й.л.э.э.д э.х.э.л.с.э.н байна. Т.э.г.э.х.э.э.р н.ь н.ө.г.ө.ө х.о.ё.р д.э.э.р д.а.в.х.и.ж о.ч.о.о.д А.х н.ь ө.н.ө.ө.д.ө.р г.э.р л.ү.ү.г.э.э о.ч.ч.и.х.о.о.д о.р.о.й.х.о.н и.р.ь.е.

Т.а х.о.ё.р м.а.н.а.й х.о.н.и.й.г х.а.р.ж б.а.й.х у.у д.а.а? г.э.в.э.л ц.а.а.д х.о.ё.р н.ь Т.э.г э.э т.э.г, а.в.а.р.г.а м.а.л.ч.н.ы.х.а.а м.а.л.ы.г а.л.д.а.х.г.ү.й с.а.й.н х.а.р.ж б.а.й.я. Т.а г.э.р.т.э.э х.о.н.о.о.д м.а.р.г.а.а.ш и.р.с.э.н ч б.о.л.н.о ш д.э.э г.э.с.э.н а.ж. И.н.г.э.э.д П.ү.р.э.в.ж.а.в ш.у.в.у.у.н с.а.а.р.а.л м.о.р.и.о с.о.л.ь.ж у.н.а.а.д г.э.р.и.й.н з.ү.г у.х.а.с.х.и.й.в. Т.э.р ө.д.р.и.й.н г.а.з.р.ы.г ө.р.т.ө.ө.л.ө.н, х.ү.н а.м.ь.т.н.а.а.с б.у.й.д.х.а.н н.у.т.а.г.л.а.х г.э.р.и.й.н.х.э.э гадаа иржээ.

Г.э.р.т.э.э о.р.в.о.л э.х.н.э.р н.ь ү.с.э.э у.г.а.а.г.а.а.д ц.э.э.ж н.ү.ц.г.э.н с.у.у.ж б.а.й.г.а.а н.ь ө.ч.и.г.д.р.и.й.н х.о.т.ы.н т.а.р.г.а.н ш.а.р а.в.г.а.й.г.а.а.с ц.а.р.а.й н.ь ж.а.а.х.а.н б.о.р.л.о.с.о.н б.о.л.о.х.о.о.с х.а.ч.и.н ү.з.э.с.г.э.л.э.н.т.э.й х.а.р.а.г.д.с.а.н байна. Я.а.г.а.а.д о.т.р.о.о.с х.ү.р.э.э.д и.р.э.в? г.э.х э.х.н.э.р.и.й.н.х.э.э ү.г.и.й.г П.ү.р.э.в.ж.а.в Д.а.р.а.л.т и.х.с.э.э.д,. д.а.р.а.л.т.н.ы э.м.э.э а.в.ъ.я г.э.с.э.н х.а.р.и.у.л.т.а.а.р т.а.г.л.а.ж.э.э.

Т.э.р х.о.ё.р х.э.с.э.г з.у.у.р ю.м я.р.ь.ж б.а.й.г.а.а.д м.а.н.ь э.р т.э.с.э.л.г.ү.й х.а.а.л.г.а.а т.ү.г.ж.э.э.д э.х.н.э.р л.ү.ү.г.э.э н.о.ц.о.н д.а.й.р.с.а.н байна. Э.х.н.э.р.и.й.н.х.э.э ө.м.д.и.й.г ш.у.в.т.л.а.н т.а.й.л.а.х з.у.у.р.а.а Ч.и н.а.м.а.й.г с.а.н.а.в у.у, б.и ч.а.м.а.й.г с.а.н.а.ж ү.х.э.х.э.э ш.а.х.л.а.а г.э.в.э.л Х.а.н.д н.ь Ч.и ч.и.н.ь я.а.ч.и.х.а.а в.э, э.л.э.н.ц.г.э.э.р.э.э с.а.н.а.х,. н.ү.г.э.л г.э.м х.э.м.э.э.н н.а.м.ж.и.р.д.ж.э.э.

Т.э.г.э.х.э.э.р н.ь э.х.н.э.р.и.й.н.х.э.э н.у.у.ц э.р.х.т.э.н.и.й.г б.а.й.д.г.а.а.р н.ь а.н.г.а.й.л.г.а.н у.р.у.у.л х.ү.р.э.х.и.й.н з.у.у.р э.х.н.э.р н.ь Х.ү.ү.е я.а.д.а.г б.и.л.э.э. Ч.и ч.и.н.ь я.а.ж с.о.л.и.о.р.ч б.а.й.н.а а.а г.э.х.э.д м.а.н.ь э.р Я.м.а.р х.ү.н.и.й х.и.й.д.э.г.г.ү.й.г х.и.й.ж б.а.й.г.а.а б.и.ш х.э.м.э.э.н ө.ч.и.г.д.р.и.й.н с.а.д.а.р э.р.и.й.н ү.г.э.э.р э.х.н.э.р.и.й.н.х.э.э а.м.ы.г т.а.г.л.а.ж.э.э.

И.н.г.э.э.д т.э.р х.о.ё.р.ы.н х.о.т м.а.я.г.и.й.н з.а.д.г.а.й с.е.к.с э.х.э.л.с.э.н б.ө.г.ө.ө.д П.ү.р.э.в.ж.а.в я.г ө.ч.и.г.д.ө.р н.ү.д.н.и.й.х н.ь ө.м.н.ө х.у.р.ь.ц.а.л ү.й.л.д.с.э.н х.о.т.ы.н х.о.ё.р.ы.н т.у.р.ш.л.а.г.ы.г э.х.н.э.р д.э.э.р.э.э т.у.р.ш.и.ж үзсэн байна. Х.э.с.э.г а.м.а.р.ч б.а.й.г.а.а.д б.а.с д.а.х.и.н э.х.н.э.р л.ү.ү.г.э.э э.р.э.э.г.ү.й д.о.в.т.л.о.х ү.е.д.э.э с.э.л.д.и.й.г.э.э Х.а.н.д.ы.н а.м р.у.у х.и.й.х г.э.с.н.э.э Э.н.э а.р.а.й д.э.н.д.с.э.н ю.м б.о.л.о.х б.а.й.х г.э.э.д о.р.х.и.с.о.н гэдэг…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Хуулах хориотой !!